Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Added photo, place and date of birth and signature
ñc (contenu)
ñc (Added photo, place and date of birth and signature)
{{Ɛyaa sɔsaa
[[File:Tenzin Gyatso 02.jpg|thumb|Tenzin Gyatso 02]]
|Ɛ-hɩɖɛ = Dalai Lama
|image = Dalai Lama 1471 Luca Galuzzi 2007.jpg|thumb|Dalai Lama 1471 Luca Galuzzi 2007
|px = 190px
|text =
|Ɛ-ɛjaɖɛ = [[Ɛɛndɩ]]
|Ɛ-tʋmɩyɛ =
|Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ = [[Tibɛtii]]
|E-efemiye kɩlʋlɩyɛ = [[circa|c.]] [[1935]]
|Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ =
|E-efemiye kɩsɩbɩyɛ =
|E-nesi ñɩɣʋ = Dalai Lama's Signature.svg
}}[[File:Tenzin Gyatso 02.jpg|thumb|Tenzin Gyatso 02]]
[[Tiibeti]] ɛjaɖɛ taa samaɣ nakɛyɛ payaɣ se Dalai Lama ñɩma. Samaɣ ŋga ka-ñʋʋdʋ payaɣ se Dalai Lama. Ɛnʋ lɩzɩna Ɛsɔ sɛtʋ ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ nɛ payaɣ-ɖɩ se 'Puudizim'. Payaʋ kabɩyɛ taa se kɩlɩʋ lɩʋ yɔ, Dalai Lama liɖe taa ñɩma kɩlɩna pʋ-yɔɔ tisuu.
 
190

modifications