Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

orthographe et contenu
ñc (Hugo.arg kɛzɩ takayɩhayʋʋ Hɔzʋʋ lotu (Canon) ñɩŋgʋ nɛ Hɔzʋʋ lotu ñɩŋgʋ yɔɔ)
(orthographe et contenu)
 
[[Fichier:Soldiers_firing_a_40mm_saluting_cannon.JPEG|vignette|Soldiers firing a 40mm saluting cannon]]
[[Fichier:Spanish-American_War_Cannon.jpg|vignette|Spanish-American War Cannon]]
Hɔzʋʋ kɛŋgɛ yaa hɔzʋʋ lotu payaɣnakɛna [[Fransɩɩmalɩfa kʊnʊŋ|Fransɩsɔsɔʋ kʋnʋŋ]] taa size "Canon"nakʋyʋ. Malɩfa yaa hɔzʋʋ kʋnɛ, kɩkɛna malɩfa yaa hɔzʋʋ miŋ n̄ɩŋgʋ yaa kɩkaɖɩnaʋ miŋ n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kʋwɛ kɛŋgɛ tɩyɛ yɔ. Ŋna -ɖʋɖɔ, ŋnaŋnaɣ size kɩpalɩkɩpaɣlɩ siŋŋ.
 
Malɩfa kʋnɛ, kʋ-tʋmɩyɛ yaa kɩwazaɣ siŋŋ yaa keekee kɛlɛ size, ɛzɩma ɛnʋʋ sɩzɩ pɔlɔʋ kʋ kʋlɔʋ yɔ yɔ, kɩtalɩ ɖoo poliŋ taa nɛ pɩcɔ kɩmɩzɩ kɩ-tɩ. Kɩ-taa paɖʋ malɩfa yaa hɔzʋʋ pɩyɛ yuŋ n̄ɩnɖɛ kɩdɔtɔyɛnɖɩ pʋ-tɔʋ ɖɩ nɛ ɖɩ-mɩzɩ yɔ. Pɔtɔ malɩfa yaa hɔzʋʋ lotu yaa kɛŋgɛ n̄ɩŋgʋmalɩfa kʋnɛ kɩ-pɩyɛ kɔyɔ, ɖɩ-pɩyɛ talɩɣ ɖenɖepoliŋ yɔ, ɛyʋ eetisuusiŋŋ.
 
Ɖoo kiɖe tɛ lɛ, payawaɣ malɩfa yaa hɔzʋʋ lotu yaa kɛŋgɛ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ size pulee nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, payaɣ-kʋ size "Boulet". Pulee tɔbʋʋ kɛlɛ kɛlɛʋ size putuuɖe yaa. Ŋna-kʋ ɖɩ kɔyɔ, ɖɩwɛkɩwɛ putuuɖe tɩyɛ nɛ ŋɖɔka-ɖɩ nɛ ŋtɩ yebuɖi nɛ ɖɩtɔlɩ kɔyɔ, ŋna size ɖipilimuu.
 
Putuuɖe nɖɩ, ɖɩwɛ ɛzɩ n̄ɩɣyʋʋ yaa n̄ɩɣtʋ n̄ɩɣɖɛ tɩyɛ yɔ. Ɖɩtɛ ɖɩwɛ ɛzɩ kaɣɖɛ hɔzʋʋ yaa malɩfa kabaɣ yɔ yaa kpɔɔyʋʋ yɔ. Ɖoo lɔŋ mbɩ yɔɔ lɛ, paya malɩfa yaa hɔzʋʋ lotu yaa kɛŋgɛ miŋ n̄ɩŋgʋ kʋnɛ size kpimm waa tɔyʋʋ.
 
Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ payaɣ-kʋ kɛlɛʋ yem c Ɛlɛ, pɩkɔma pɩtalɩ kpaɖʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ taa mbɩyɔ lɛ, pɛlɛzɩ kʋ hɩɖɛ nɛ payaɣ-kʋ size «canon». Tɔm piye "bombarde" n̄apɩsɩ hɩɖɛ nɖɩ paya gbimm waa yonau tʋmɩyɛ malɩfanaa sɔsɔa hɩɖɛ.
 
[[Category:!Main category]]
22

modifications