Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens, photos
Aucun résumé des modifications
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
(liens, photos)
}}
 
'''Tayɩwanɩ''' kɛna [[Aazii tɛtʋ wandamm|Azii]] ilemiye nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Ɖooo lɛ [[Siini]] ɛjaɖɛ kpacayaɣna-tʊ kpaɣ pɩnaɣ 1683 nɛ 1895 taa nɛ pʊcɔ nɛ Zaapɔŋ[[Sapɔŋ]] paazɩ-ɖɩ yɔɔ cɔnaʊ.
 
Pɩnaɣ 2012 taa pakalɩ wayɩ nɛ wayɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ pana ɛyaa ɛzɩ 23 550 077 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa yee pakalɩɣ ɛyaa km2 taa kɔyɔ, panaɣ-wɛ ɛzɩ 644 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa abalaa pɩzɩʊ pakpadayɩ patalɩ ɛzɩ pɩnzɩ 76 yɔ nɛ halaa ñapɩzɩʊ pɛɖɛɛ; pɩnzɩ ɛzɩ 83 yɔ. Pɩwɛɛ mbʊ lɛ, ɛyaa ɛɛlaazʊʊ kpadɩyʊʊ ɛlɛ paasɩkɩ lɔŋ, pʊtɔbʊʊ se pe-efebiɖe yaa pɛ-pɛlɛtʊ tɔɖɔɔ sakɩyɛ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ keteŋga kpeekpe taa ajɛya wena a-taa halaa ɛɛlʊlʊ pɩya sakɩyɛ yɔ, nɛ peeɖe lɛ halʊ ɛɛlʊlʊʊ pɩɖɛɛ pɩɣa kʊɖʊmaɣ yɔɔ.
Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena awɛ Tayɩwanɩ ɛjaɖɛ taa yɔ anaa yɔ: Krɩstʊ ŋgbɛyɛ, Puudism ñɩnɖɛ nɛ malɩŋ ŋbgɛyɛ.
 
Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena awɛ Tayɩwanɩ ɛjaɖɛ taa yɔ anaa yɔ: [[Krɩstʋ ŋgbɛyɛ|Krɩstʊ ŋgbɛyɛ]], [[Buudiyism|Puudism]] ñɩnɖɛ nɛ [[Malɩŋ Ɛsɔ Sɛtʋ Kuduyuu|malɩŋ]] ŋbgɛyɛ.
Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊʊ lɛ siinʊwaa.
[[Fichier:Taipei_101_from_afar.jpg|vignette|Taipei 101 from afar]]
[[Fichier:DabajianMountain.jpg|vignette|DabajianMountain]]
Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊʊ lɛ [[Mandarɛɛ kʊnʊŋ|siinʊwaa]].
 
[[Category:Aazii]]
3 916

modifications