Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page sur Dalai Lama)
 
 
Pesewa nɛ patɩŋgɩ dalaï-lama lʋlʋkʋ nimaɣ. Pɩɩkɛ alɩwayʋʋ ŋgʋ kɩ-taa dalaï-lama canɖɑʋ kaasewa mbʋ yɔ paaɖɔɔna-kʋ nɛ kɩ-caŋ kɩɖɛ nɛ kiwolo kʋɖʋ hʋyʋʋ Ɛndɩ ɛjaɖɛ. Peeɖe dalaï-lama canɖaʋ tɛ sɔsɔ lɩza pe-kewiyaɣ nɛ pacaɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications