Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Takotaa hayɩ kiŋ ñɩŋgʋ nɛ Takotaa Hayɩ Kiŋ ñɩŋgʋ yɔɔ)
(liens)
Takotaa Hayɩ hayʊ kiŋKiŋ kɛna [[Etaazuunii|Etaazunii]] ɛjaɖɛ taa tɛtʊ cikpetʊ natʊyʊ. Nɛ Etazuunii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ ajɛya cikpena naayɛ nɩɩnɩwa kpɛndɩna nɛ aɖʊ nɔɔ nɛ awɛɛ ɛjaɖɛ kʊɖʊmɖɩyɛ taa kpaɩ. Etaazunii tɔbʊʊ nɛ kabɩyɛ taa se ajɛya kɩkpɛndʊʊ. Takota taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Bismark nɛ ndʊ tɩ-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ yɔ ndʊ lɛ Fargo.
 
Tɛtʊ ndʊ tɩcɔ ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ nɛ tɩta yɔ ndʊ yɔ: Wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ [[Minesootaa]], wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa kiŋ lɛ [[Mɔntanaa|Montanaa]] hadɛ kiŋ lɛ [[Takota nɛ hadɛ kiŋ|Takota nɛ hadɛ kɩŋ]] piyele nɛ hayʊ kiŋ lɛ [[Kanadaa]] ageeta naayɛ ñɛwɛna.
 
Pamaza Takota Hayɩ hayʊ kiŋKiŋ ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-walanzɩ taa lɛ, panaa se ɖɩ-walanzɩ talɩ ɛzɩ 183 272 km2 nɛ ɖenɖe tɛtʊ ñabɩ wɛɛ yɔ, peeɖe pɩtalʊʊ ɛzɩ 178 839 km2 yɔ nɛ ɖenɖe lɩm ñɛwɛɛ yɔ, peeɖe ñɛwɛʊ ɛzɩ 4 432 km2 yɔ pʊtɔbʊʊ se pɩtalʊʊ ɛzɩ 2,4 yɔ kɛ mɩnɩʊ yɔɔ.
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ kɛŋna ɛjaɖɛ 39 ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩsʊ Etaazunii ajɛya kɩkpɛndʊʊ ŋgbɛyɛ taa yɔ. Ɛlɛ pɩɩkɛ [[kamɩŋ fenaɣ]] kɩyakʊ naalɛ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 1889. Pɩnaɣ [[2010]] taa paakalɩ kɩgalʊʊ kɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa lɛ paana ɛyaa ɛzɩ 756 927 yɔ. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩkɛŋna 46 ñɩnɖɛ ɛyaa ɖɔʊ taa kɛ Etazuunii ajɛya kɩkpɛndʊʊ kpeekpe taa.
 
Payaɣ Takota Hayʊ hayʊ kiŋKiŋ ɛjaɖɛ cikpeɖe ɖɩnɛ ɖɩ-ñʊʊdʊ se Doug Burgum (R) piyele nɛ komina ñʊndinaa kɔyɔ: Heidi Heitkamp (D) nɛ John Hoeven (R).
 
Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊ lɛ yɔ [[Englɩsɩɩ kʊnʊŋ|Eŋgilisi]].
3 916

modifications