Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Annulation des modifications 14178 de 76.21.114.155 (discussion))
Wonuu Yʋsʋʋ: Annulation
Aucun résumé des modifications
 
 
Ɛsɔ sɛtʊ aŋgba wena awɛ Tayɩwanɩ ɛjaɖɛ taa yɔ anaa yɔ: [[Krɩstʋ ŋgbɛyɛ|Krɩstʊ ŋgbɛyɛ]], [[Buudiyism|Puudism]] ñɩnɖɛ nɛ [[Malɩŋ Ɛsɔ Sɛtʋ Kuduyuu|malɩŋ]] ŋbgɛyɛ.
[[Fichier:Taipei_101_from_afarTaipei,_Taiwan_CBD_Skyline.jpg|vignette|Taipei 101 from afar]]
[[Fichier:DabajianMountain.jpg|vignette|DabajianMountain]]
Kʊnʊŋ ŋgʊ pakɩlʊʊ yɔɔdʊʊ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛ komina tʊma taa nɛ pawɩlʊʊ-kʊ sukulinaa taa ɖɔɖɔ yɔ, ŋgʊʊ lɛ [[Mandarɛɛ kʊnʊŋ|siinʊwaa]].
Utilisateur anonyme