Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(added links)
Aucun résumé des modifications
 
Emiraatɩ-Araabʊ Unii ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩwɛ ajɛya kpeekpe kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋna tɛtɛɛ ñɩm mbʊ payaɣ se kaɖɩzɩm yɔ pɛ-ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se OPEP yɔ ɖɩ-taa. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, peeɖɛ ɛjaɖɛ cikpeɖe nɖɩ payaɣ-ɖɩ se [[Abuu Dabi]] yɔ, ɖɩɖɩ ñaatɛma OPEP ŋgbɛyɛ taa wɛʊ pʊcɔ nɛ ɛjaɖɛ sɔsɔyɛ nɖɩ payaɣ sɔnɔ se Emiraatɩ-Araabʊ Unii yɔ ɖɩñɔʊ. Pɩwɛɛ mbʊ ɖɔɖɔ lɛ, tɛtʊ yaa ɛjaɖɛ cikpeɖe nɖɩ payaɣ se [[Dubayɩ]] yɔ, ɖɩ-taa kɛ tɔsʊʊ nɛ ñɩm pakɩlaa.
 
[[Category:Ajeya]]
[[Category:Aasii]]
3 916

modifications