Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Replacing King_of_Swaziland.jpg with File:King_of_Eswatini.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 3 (obvious error) · The new official name "Eswatini" has been officially re
(Links, photos)
(Replacing King_of_Swaziland.jpg with File:King_of_Eswatini.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 3 (obvious error) · The new official name "Eswatini" has been officially re)
 
Wiyaʊ kʊyʊm kewiyitu pɩsɩɣ paɣtʊ lɩzɩyaa ñɩŋa lɛ yee kewiyaɣ ñʊʊ tʊ weyi ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ ñalɩza ɛwɛɛ kɔyɔ, kɛna paɣtʊ lɩzɩyaa nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ, pɩ-tɛ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa lɛ, kpɛŋgbɛzɛmʊʊ ŋgʊ kɛʊna ɛjaɖɛ ñʊʊ, tɔm yasɩyʊ nɛ tɔm yɔɔ kandɩyʊ ɛsɩndaa wobinau yɔɔ lʊɖaa yeke tɩyɩɣna paɣtʊ tɔm (kpaɣ ɛzɩ [[Aŋgɩlɩtɛɛrɩ|Aŋglɩtɛɛrɩ]] nɛ [[Ɛsɩpaañɩ|Ɛsɩpañɩ]] nɛ [[Pɛliziki|Pɛlɛzɩɩkɩ]] ajɛyɛ taa mbʊ yɔ.
[[Fichier:King_of_SwazilandKing of Eswatini.jpg|vignette|King of Swaziland]]
[[Fichier:Elizabeth_II_in_Berlin_2015.JPG|vignette|Elizabeth II in Berlin 2015]]
Tʊkaɣ ŋga kɛwɛ kpɛŋgbɛzɛmɩtʊ kewiyaɣ nɛ menɖeke me-kewiyaɣ paɣtʊ ñɩŋa yɔ lɛ se keekee taa lɛ payaɣ kpɛŋgbɛzɛmɩtʊ ñɩŋa lɛ ɛyʊ kʊyʊm ñazɩna paa ndʊ tɩ-taa ɛnʊ tɩna kewiyitu kpeekpe kpaɣ ɛzɩ paɣtʊ lɩzʊʊ kewiyaɣ ɖoŋ, paɣtʊ tʊmɩyɛ labɩnaʊ kewiyaɣ nɛ tɔm hʊtʊ paɣtʊ kewiyaɣ ɛtɩya tɩ-tɩŋna payi. Eɖiyuu ɛjaɖɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa ɛ-lɩm ɖʊyaa nɛ pɩtasɩna ɛ-lɔŋ tasɩyaa, ɛhʊʊ tɔm nɛ kʊjɔmɩŋ taa paɣtʊ naa nɛ kpamɩŋ taa paɣtʊ naa (mbʊ payaɣ se tɔm hʊtʊ kɩtɛyɩtʊ, paa nɩgbaŋʊʊ hɔm tɔm ndʊ yɔ wiyaʊ lɩzɩna pɩ-paɣtʊ, nɛ ɛlɩzɩɣ paɣtʊ naa lalaa naa mba kpaɣ ɛyaa weewee tɩnaa, hɛkʊ nɛ hɛkʊ tɩnaa nɛ pɩkɔzɩnam waa pa-tɩŋa payi pɔcɔŋna kedizasɩ sɔsɔsɩ ɖeɖe yɔ.
88

modifications