Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Creation d'une page sur mammifère)
 
Aucun résumé des modifications
 
Kpɩnɛ hɩɖɛ ñɩnɖɛ, akɛ ɖɔɖɔ sɩlɛŋgbɛlɛm mɔɔ kpɩna. [[Kpɩna]] ana pasɩma-yɛ nɛ mbʊ yɔ kɛna se pamʊzʊʊ pe-piyaa cikpesi nɛ hɩlɩm. Piya nzɩ paɖʊʊ yɔ pɩpɔza piŋŋ sɩ-ɖoonaa nɛ sɩ-caanaa pɔcɔna sɩ-yɔɔ nɛ hɩlɩm mbʊ pʊyɔɔ si-lotu tɛcɛyɩta (kɛlɛ pɩkɛ kɩjɛyɩɣ se hɩlɩm pɔcɔna nɛ sɩ-yɔɔ). Wɛtʊ naa lalaa sakɩyɛ wɛɛ nɛ patɩlɩɣ nɛ kpɩnɛ lɛɛna, pɩkpɛndɩna tɛtɛɛ wondu kɩbɩndʊ.
 
Ɖɩcaɣyɛ kpɛlɛkʊʊ paɣtʊ paɣlʊʊ taa lɛ, kajalaɣ kpɩna hɩla ñɩna ana tɛtʊ yɔɔ aawɛɛ. Kpɩna ana acaŋ ahuu lɔŋ lɔŋ nɛ a-taa peeɖe ɖɩnaɣ kajalaɣ hɔɔlʊʊ nakʊyʊ (sɛmʊʊ) kʊkʊ ñakʊyʊʊ ɛsɔdaa. Tɩmɩŋ ɛnʊ ɛ-taa peeɖe sakɩyɛ pɩsɩ lɩm taa ñɩna hɔɔlʊʊ yɔ. Ñɩtʊ taa kpɩna hɩla ñɩna sakɩyɛ pɩlɩna pɩlɩna palɩzɩ paɣtʊ ndʊ se pakandɩ a-yɔɔ yɔ, sakɩyɛ wɛ takayasɩ kɩsɛmasɩ yɔɔ wena pañaŋasɩɣ-yɛ yɔ (kɔzɩ kɔzɩ wena atɔkɩ nandʊ) palakɩ a-taa lɛɛna nandʊ. Ɖɔɖɔ tiiye naayɛ taa kpɩna wena ɛyʊ ɖɔɣa yɔ kpaɣ ɖooo kpaɣɖʊ 19 alɩwaatʊ taa yɔ (pɩlɩna kpɩnɛ hɔm, nandʊ, naalɩm, kpɩnɛ nɖɩ pakʊwa yɔ tɔnʊʊ) mʊwa yaa pasa siŋŋ pɩlɩna pɔtɔza sakɩyɛ pɩcɛlɩna pɛ-tɛ lʊlʊʊ yɔɔ.
Utilisateur anonyme