Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Creation d'une page sur équation)
 
Aucun résumé des modifications
 
Ɛzɩ ɖɩkpaɣ ndʊ ɖɩtɛma yɔɔdʊʊ yɔ, pamaʊ matʊ ndʊ kɩmaŋ wɛʊʊ mbʊ yɔ, pʊ-tɔbʊʊ ɖeyi ɖeyi tɛyʊʊ ɖɩkɛ kʊyʊnɖɩyɛ nɛ kajalaɣ ndʊ.
 
Nɔɔnɔɔ anasaayɩ ñɩɣtʊ yɔɔ taʊʊ kɩlɩ wɛʊʊ ɖeu kɩmaŋ tɛyʊʊ nɔmɔʊ taa. Wondu ndʊ palakɩna pʊ-tʊmɩyɛ yɔ yeki nɛ pehikiɣ mɛɛsaɣ tɛɛ masɩ kɩñɔzasɩ nɛ nzɩ kɛna [[kiɖe]] keem kɛ mɛɛsaɣ tɛɛ matʊ ɖeɖe nɔmɔŋ wɩlɩɣ takayasɩ ɖeɖe.
Utilisateur anonyme