Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page Érythrée)
 
 
Keteŋa kpeekpe you laba nɛ Iitalii takpaɣ nabʊyʊ you taa lɛ, ONU tɛzɩ kpaɣʊ Eriitree nɛ kiyebina Etiyoopi kpaɣ pɩnaɣ 1952 ɛlɛ ɖooo pɩnaɣ 1962 kɛ Etiyoopi paɣzɩ kɩ-yɔɔ cɔnaʊ. Pɩñɩtʊ nɛ pɩkpɑɣ mbʊ yɔ, Eriitree wɛɛ kɩñɩnɩɣ kpem se kɩwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ. Pɩla mbʊ nɛ agoza fenaɣ 1991 lɛ, peeɖe hɔɔlʊ ŋgʊ kɩlʊkaɣ kpɛm mbʊ se pɛ-ɛjaɖɛ ɛwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ yɔ nɛ payaɣ-kʊ se FPLE yɔ, kɩwa nɛ kɩwɛɛ kɩ-tɩ yɔɔ. Ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖi-nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ payaɣ se Issayas Afewerki.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications