Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added infobox, photos, categories
(Genghis Khan)
 
(Added infobox, photos, categories)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
{{Ɛyaa sɔsaa
Ɛyʊ ɛɛsɩŋ camɩyɛ pɩnaɣ ŋga palʊla-ɩ yɔ, ɛlɛ nabayɛ tɔŋ se palʊla-ɩ pɩnaɣ 1155 lalaa se pɩnaɣ 1162 kɛ Kentii pʊŋ taa, Moŋgoli ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩba kɩyɛna fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1227 kɛ Siyani de Kiŋsuwi tɛtʊ taa, Moŋgoli ɛjaɖɛ taa; ɛɛwɛna pɩnzɩ 65 yaa 72. Payaɣ ɛ-caa se Yesügei nɛ e-ɖoo kɔyɔ Hö'elün Börte. Pɛkpɛndɩ piya kagbaanzɩ pa-caa cɔlɔ.
|Ɛ-hɩɖɛ = Genghis Khan
|image = Genghis_Khan.jpg
|px = 190px
|text =
|Ɛ-ɛjaɖɛ = ([[Moŋgolii]])
|Ɛ-tʋmɩyɛ = Wiyaʋ sɔsɔ
|Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ = Khentii Mountains, Khamag, ([[Moŋgolii]])
|E-efemiye kɩlʋlɩyɛ = 1162
|Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ = Yinchuan, Western Xia ([[Siini]])
|E-efemiye kɩsɩbɩyɛ =18 [[Kɩyɛɛna fenaɣ]] 1227
|E-nesi ñɩɣʋ =
}}[[File:Bust of Genghis Khan in Mongolia.jpg|thumb|Bust of Genghis Khan in Mongolia]]
 
Ɛyʊ ɛɛsɩŋ camɩyɛ pɩnaɣ ŋga palʊla-ɩ yɔ, ɛlɛ nabayɛ tɔŋ se palʊla-ɩ pɩnaɣ 1155 lalaa se pɩnaɣ 1162 kɛ Kentii pʊŋ taa, [[Moŋgoli]] ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩba [[kɩyɛna fenaɣ]] taa kɛ pɩnaɣ 1227 kɛ Siyani de Kiŋsuwi tɛtʊ taa, Moŋgoli ɛjaɖɛ taa; ɛɛwɛna pɩnzɩ 65 yaa 72. Payaɣ ɛ-caa se Yesügei nɛ e-ɖoo kɔyɔ Hö'elün Börte. Pɛkpɛndɩ piya kagbaanzɩ pa-caa cɔlɔ.
[[File:GhinggisKhanStatue.jpg|thumb| Genghis Khan sɩʋkpelaɣ]]
 
Ɛ-sɩm wayɩ lɛ, ɛ-ɛjaɖɛ ɖaɣnɩ walʊʋ siŋŋ, mbʊ pʋyɔɔ yɔ, ɛ-wayɩ ñɩma kaawɛ ɖɔɖɔ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛsɩba wayɩ lɛ, ɛ-pɩɣa nakɛyɩ caɣna e-lone taa kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ. Pʋcɔ nɛ ɛsɩkɩ lɛ, Moŋgoli ɛjaɖɛ taa ɛyaa yawaɣ-ɩ se pɛ-ɛjaɖɛ caa. Moŋgoli ɛjaɖɛ taa samaɣ tɩŋa ñaŋgaɣ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ. Ɖooo lɛ, pakpaɣa halaa nɛ ɖoŋ nɛ pɛcɛlɩɣ abalaa. Ñʋʋdʋ Gengis Khan lʋbɩna siŋŋ nɛ paɖɩɣ kaʋ pɩ-tɛ lakasɩ nzɩ Moŋgoli ɛjaɖɛ taa.
[[File:GhinggisKhanMausoleum.jpg|thumb|Genghis Khan pɩalaʋ]]
 
Gengis Khan lʋbɩna siŋŋ nɛ Mongol ɛjaɖɛ lɩɩ ɖi-yomiye taa. Ɖajaa Gengis Khan lɩna wiyaʋ Bordjigin hɔʋ taa. Ɖajaa ɛnɛ ɛkɛ politiki laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛnʋ kpeɣlini kewiyisi sɔsɔsɩ nzɩ sɩwɛ Aazii nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa nɛ nzɩ sɩwɛ Aazii hɛkʋ nɛ hɛkʋ taa yɔ sɩtɩŋa payɩ nɛ sɩkpɛndɩ nɛ pɩpɩsɩ Mongol ɛjaɖɛ. Ɛnʋ kɛkɛŋna ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-Ñʋʋdʋ. Eɖiyaɣ ɖɔɖɔ Sogdiane tɛtʋ.
 
Ɛwɛna halaa kɔyɔ: Khulan,Yisugen, Yisui. Pe-pɩya nasɩyɛ kɔyɔ: Djötchi (1182-1227), Djaghataï (1184-1241), Khojen Beki Ögödei (1186-1241), Alaqai Beki (1187/1190), Tolui (1190-1232), Tümelün (1192), Altalun (1193), Checheyigen (1194).
 
[[Category:!Main category]]
[[Category:Ɛyaa sɔsaa]]
[[Category:Abalaa sɔsaa]]
3 916

modifications