Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

spelling
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Genghis Khan. ñɩŋgʋ nɛ Genghis Khan ñɩŋgʋ yɔɔ : Deleted stop)
(spelling)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
 
}}[[File:Bust of Genghis Khan in Mongolia.jpg|thumb|Bust of Genghis Khan in Mongolia]]
 
Ɛyʊ ɛɛsɩŋ camɩyɛ pɩnaɣ ŋga palʊla-ɩ yɔ, ɛlɛ nabayɛ tɔŋ se palʊla-ɩ pɩnaɣ 1155 lalaa se pɩnaɣ 1162 kɛ Kentii pʊŋ taa, [[MoŋgoliMoŋgolii]] ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩba [[kɩyɛnakɩyɛɛna fenaɣ]] taa kɛ pɩnaɣ 1227 kɛ Siyani de Kiŋsuwi tɛtʊ taa, Moŋgoli ɛjaɖɛ taa; ɛɛwɛna pɩnzɩ 65 yaa 72. Payaɣ ɛ-caa se Yesügei nɛ e-ɖoo kɔyɔ Hö'elün Börte. Pɛkpɛndɩ piya kagbaanzɩ pa-caa cɔlɔ.
[[File:GhinggisKhanStatue.jpg|thumb| Genghis Khan sɩʋkpelaɣ]]
 
3 916

modifications