Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Ajout liens, nettoyage)
Aucun résumé des modifications
| Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ = .
| Liidiye = .
| Samaɣ ñʋʋ = .323,625,762
| Tɛtʋ hɔɔlʋʋ samaɣ ñʋʋ = .35
| Ɛjaɖɛ walanzɩ = .9,833,517
| cctld = .
| Nimaɣ ISO 3166-1 = .
220

modifications