Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added photos/categories
(Flûte)
 
(Added photos/categories)
Wonuu Yʋsʋʋ: Éditeur de wikicode 2017
[[File:Flauto Traverso COMET3.jpg|thumb|Hɩlaɣ]]
[[File:Hans-Martin Müller (Rhenania 140105) (Annamarie Ursula) P1120356.JPG|thumb]]
 
Hɩlaɣ nɛ sakɩyɛ taa lɛ, hɩsɩ. Hɩsɩ wɛ ndɩ ndɩ. Nasɩyɛ wɛɛ ɛlɛ sɩ-nɔsɩ wɛ ɛzɩ ndoma yɔ nɛ patʊlɩ-sɩ pɔŋ naatozo; naalɛ wɛ cemeŋje nɛ lɛɛkʊ hɛkʊ taa; nasɩyɛ wɛ lʊʊʊ nɛ cemeŋje pɔŋ wayɩ lɛ, ɖooo tɔbʊʊ tɛɛ kɛ patʊla leɛkʊ. Hɩsɩ nasɩyɛ ɛlɛ, sɩwɛ ɛzɩ loyuu yɔ yaa sɩwɛ kulukulu, lɛɛsɩ wɛ ɛzɩ ñɩtʊ ndʊ tɩ-yɔɔ wɛ koonim yɔ, nzɩ sɩwɛ ɛzɩ nɔndɔŋ yɔ sɩwɛɛ, pasakɩ ɖɔɖɔ pɛɛ kɛ hɩsɩ. Nɔndɔŋ, saŋgʊnaa nɛ aŋganda wɛ ɖɔɖɔ hɩsɩ pɩlɩŋ taa.
 
 
Tɔm biye hɩlaɣ kɛna cɩmʊ wonuu ŋgʋ kʋpɔzɩɣ siŋŋ size kɩ-hʋlʋyʋ ɛwɛna feziŋ camɩyɛ yɔ. Pa-hʋlʋʋ kɛ lɛ, ke-wilitu lɩɣʋna heelim mbʋ hʋlʋyʋ hosu yɔ pɩ-taa. Heelim mbʋ piyekina nɛ, hɩlaɣ pazɩɣ wiliu. Heelim mbʋ pɩlɩɣna hʋlʋyʋ ndomee yɔɔ. Hɩsɩ nasɩyɛ wɛɛ lɛ, pasaɣ-sɩ nɛ tɩŋ, nɛ nasɩyɛ ɛlɛ ñɩɣtʊ ndɩ ndɩ palabana-sɩ yaa hʊɖʊbanaa kɛ palakɩna paba. Poluki hɩsɩ nasiyɛ nɛ mɔɔ nɛ patʊlɩ-sɩ pɔŋ sakɩyɛ sɩ-hɛkʊ taa.
 
[[Category:!Main category]]
[[Category:Minziiki]]
[[Category:Minziiki wondu]]
3 916

modifications