Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Replacing King_of_Swaziland.jpg with File:King_of_Eswatini.jpg (by CommonsDelinker because: File renamed: Criterion 3 (obvious error) · The new official name "Eswatini" has been officially re)
Aucun résumé des modifications
Wonuu Yʋsʋʋ: Révoqué
[[Fichier:Elizabeth_II_in_Berlin_2015.JPG|vignette|Elizabeth II in Berlin 2015]]
Tʊkaɣ ŋga kɛwɛ kpɛŋgbɛzɛmɩtʊ kewiyaɣ nɛ menɖeke me-kewiyaɣ paɣtʊ ñɩŋa yɔ lɛ se keekee taa lɛ payaɣ kpɛŋgbɛzɛmɩtʊ ñɩŋa lɛ ɛyʊ kʊyʊm ñazɩna paa ndʊ tɩ-taa ɛnʊ tɩna kewiyitu kpeekpe kpaɣ ɛzɩ paɣtʊ lɩzʊʊ kewiyaɣ ɖoŋ, paɣtʊ tʊmɩyɛ labɩnaʊ kewiyaɣ nɛ tɔm hʊtʊ paɣtʊ kewiyaɣ ɛtɩya tɩ-tɩŋna payi. Eɖiyuu ɛjaɖɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ taa ɛ-lɩm ɖʊyaa nɛ pɩtasɩna ɛ-lɔŋ tasɩyaa, ɛhʊʊ tɔm nɛ kʊjɔmɩŋ taa paɣtʊ naa nɛ kpamɩŋ taa paɣtʊ naa (mbʊ payaɣ se tɔm hʊtʊ kɩtɛyɩtʊ, paa nɩgbaŋʊʊ hɔm tɔm ndʊ yɔ wiyaʊ lɩzɩna pɩ-paɣtʊ, nɛ ɛlɩzɩɣ paɣtʊ naa lalaa naa mba kpaɣ ɛyaa weewee tɩnaa, hɛkʊ nɛ hɛkʊ tɩnaa nɛ pɩkɔzɩnam waa pa-tɩŋa payi pɔcɔŋna kedizasɩ sɔsɔsɩ ɖeɖe yɔ.
 
User:BotnetMaster
Utilisateur anonyme