Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Creation d'une page sur les légumes)
 
Tɔm piye hatʊ ñɩɣtʊ tɔɔnaɣ wɛʊ mbʊ yɔ pasɩma-ɖɩ Fransɩɩ ɖooo pɩnaɣ 1531 pɩlɩnɛ canaʊ tɔm kɛdʊʊ Robert nɛ kɩlɩnɛ latɛŋ kʊnʊŋ taa legumen tɩŋ ŋgʊ kɩwɛna hatʊ nɩɣtʊʊ tɛ pee yɔ. Kɩ-ɖɩlɩyɛ taa lɛ kɩkɛ halʊʊ. Kɩwɩlɩɣ kajalaɣ taa kɛ hatʊ ñɣtʊʊ pee nɛ mʊlʊm pee tɩŋ weyɩ ɖooo kiɖe tɛ lɛ, pɩkɛ tɩŋ kɩtɔɔŋ. Hatʊ ñɩɣtʊ wɛʊ mbʊ yɔ pɔtɔkɩ-tʊ lɛɛŋ yaa patɩzʊʊ. Kɩkɛ kɩtɩŋgʊʊ tɛlɛm taa nɛ papɩzɩɣ pakpɛndɩ patɩzɩnɛ nandʊʊ yaa patɩzɩɣ hɔlʊʊ hɔlʊʊ.
Ɖozi hatʊ ndɩ ndɩ ndʊ tɩwɛ ɖa-alɩwaatʊ tʊnɛ tɩ-taa yɔ, wɛ ɖeu kamaɣ fɛyɩ, paa sɩ-tɛ tɔɔʊ ɛwɛ keeke nasɩyɛ yɔ kɛnɛ yɔ, ɛzɩ tʊʊzʊʊ taa tɛtɛɛ hɛyɛ nɛ ŋbaŋtɩŋ nɛ awihɛyɛ nɛ tɩmatɩ nɛ suu nɛ kaabʊ. Nɛ yee ɖɩmaɣzɩna Erɔpʊ kɔyɔ ɖɩnaɣ se paasɩma ɖozi hatʊ natʊyʊʊ nɛ pɔtɔkaɣ-tʊ ɖooo canaʊ kɩbɩnʊʊ alɩwaatʊ taa.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications