Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page sur Henry Ford)
 
 
Ɛnaɣ cee tɔm. Ɛsɔɔla size laŋhɛzɩyɛ ɛwɛ pɩlɩna ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-hɔɔlʋʋ taa. Ɛmaɣzɩ nɛ ɛɖɔkɩ size yee payakɩ e-wendu yaa elubu wendu camɩyɛ kɔyɔ, pʋtɔbʋʋ size pɛyɛɛ wɛɛ. Laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩtɔyɩ paale lɛ pʋwɛ size ɛpasɩ liidiyi e-wendu kpeekpe yɔɔ nɛ paa weyi lɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛya. Lɩmaɣza kɩpana ana, a-yebana nɛ lɛɛzɩtʋ sakɩyɛ tɔyɩ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications