Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page sur Hɔzʋʋ lotu (Canon))
 
 
Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ payaɣ-kʋ kɛlɛʋ yem c Ɛlɛ, pɩkɔma pɩtalɩ kpaɖʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ taa mbɩyɔ lɛ, pɛlɛzɩ kʋ hɩɖɛ nɛ payaɣ-kʋ size «canon». Tɔm piye "bombarde" n̄apɩsɩ hɩɖɛ nɖɩ paya gbimm waa yonau tʋmɩyɛ malɩfanaa sɔsɔa hɩɖɛ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications