Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Création d'une page Irlande)
 
Aucun résumé des modifications
Itilandɩ mayaɣ sɔsɔwa kɔyɔ sɛlɩtɩ cɩmʊ mayaɣ nɛ ŋga kɛwɛna ɖɔɖɔ pe-liidiya eeroo mayaɣ yɔɔ. Ɛlɛ mayaɣ nakayɩ wɛɛ ɖɔɖɔ nɛ kɛwɛ kacaɣ xɛʊ ɛzɩ maayʊʊ hayʊʊ yɔ nɛ ŋga peeɖe rugibii maɖa ɖɔkɩɣ.
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, tɔsʊʊ hʊʊ taa lɛ ɖɩɩleeyuu. Pɩnzɩ 1980 taa mbʊ yɔ paya-ɖɩ yɔ ɖɩsɛʊ. Ɛlɛ pʊkɔma pɩtalɩ pɩnzɩ 2007 nɛ 2010 lɛ, ɖɩtɔlɩ. Pɩn aɣPɩnaɣ 2010 taa Irɩlandɩ tɔsʊʊ tiba ɛzɩ 32,4 kɛ mɩnɩʊ yɔɔ yɔ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, mba petehiɣ tʊma yɔ pɛɖɛ ɛzɩ ɛyaa hiu nɛ naanza kɛ mɩnɩʊ yɔɔ yɔ.
3 916

modifications