Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page Zaapɔnɩ ɛjaɖɛ tɔm)
 
 
Pama takayaɣ nakɛyɛ nɛ pɛkɛdɩ ka-taa Siini ɛjaɖɛ tɔm. Takayaɣ ŋga ka-taa pajalɩ kɛdʋʋ pazɩ Jaapɔɔnɩ tɔm. Takayaɣ ŋgaa paya nɛ anasaayɩ taa se "Les Vingt-quatre Histoires". Pama-kɛ ɖooo kpaɖʋʋ kajalaɣ n̄ɩŋgʋ taa nɛ pʋcɔ palʋlɩ Yeesu-Krɩstʋ. Ɛlɛ, nabʋyʋ wɛ tɛtʋ ndʋ lɩm cɔ-tʋ nɛ pɩta Jaapɔɔnɩ ɛjaɖɛ taa mbʋ yɔ nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛyaa kacaɣ tɩ-taa ɖooo pʋcɔ caanaʋ tɔm calɩɣ. Alɩwaatʋ ndʋʋ payaɣ se "Paléolithique" alɩwaatʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa sakaɣ pɛ. Mbʋ paya anasaayɩ taa se "le riche écosystème de l'archipel japonais" yɔ piyebina nɛ "Jōmon" sɔnzɩ wɛɛ. Sɩwɛʋ yɔ, pɩtala pɩnzɩ 12 000 nɛ pʋcɔ ɖa-kpaɖʋʋ alɩwaatʋ paɣzɩ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications