Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Reverted edits by Kamazina (talk) to last revision by Katxis
(Modification)
ñc (Reverted edits by Kamazina (talk) to last revision by Katxis)
Kabɩyɛ kɛ gur kʊnʊŋ nɛ pɔyɔɔdʊʊ-kʊ keekeekeeke Togo nɛ Hayi kiŋkɩŋ. Kɩ-kɛ kabɩyɛ samaɣ mba kʊnʊŋ. Kpaɣna kpaɖʊ 20 ɖɩnaɣ kɩ-tɛ yɛlʊʊ siŋŋsɩŋ nɛ Togo hɛkʊHɛkʊ taa nɛ Togo nɛ hadɛHadɛ nɛ ɖɔɖɔ Kana ɛjaɖɛ taa nɛ Peenɛɛ ɛjaɖɛ taa kiŋkɩŋ.
 
Loma kpeɣliye kpɛlɛkʊʊ tʊmɩyɛ cɔlɔ lɛ, peheyipeheyɩ-ɖʊ se ɖɩkpaɣ Togo samaɣ kpeekpe yɔ, ɛyaa mɩnɩʊ yɔɔ lɛ, ɛyaa hiu nɛ naatozo yeke nɩɣnanɩɩna kabɩyɛ kʊnʊŋ. Tɩmʊʊ wɛɖʊ kpɛlɛkɩyʊ, tɩŋɩnatɩŋgɩna SIL ŋgbɛyɛŋgbɛ yɔɔ pɩnaɣ 1998 taa nɛ ɛyɩɣyɩɣ nɛ ɛtɔŋ se mba panɩɣ kabɩyɛ kʊnʊŋ nɛ pɛwɛ Togo ɛjaɖɛ taa yɔ, pɛkpɛnda ɛyaa 700 000 nɛ ɛyaa 30 000 wɛɛ ajɛyɛ lɛɛna taa. Ɖɩkpaɣ Togo taa pɩnaɣ taa 3,2 mɩnɩʊ yɔɔ nɛ ɖɩsɔzɩ kɔyɔ, ɖɩnɛ lɛ, kabɩyɛ samaɣ talɩɣ miiliyɔɔ 1,2 pɩnaɣ 2014 alɩwaatʊ taa.
Kabɩyɛ kɛ Togo ɛjaɖɛ taa kʊnʊmɩŋ naalɛ weyi palɩzaa se pɛkpɛlɛkɩ ɛ-maʊ nɛ ɛ-yɔɔdʊʊ sukulinaa taa yɔ. Kabɩyɛ kʊnʊŋ ŋgʊlɛɛkʊ kɩ-nɛ Ahʊna kʊnʊŋ palɩzaa. Togo tɛ sɔnɔ lɩmaɣza paɣtʊ taa lɛ, ɛjaɖɛ kʊnʊŋ wɩlɩɣ se pakpaza-wɛ ɛjaɖɛ taa tʊma wena ayeki nɛ ɛyʊ welesi nɛ ɛnɩɣ ɛjaɖɛ yɔɔ tɔm (raadiyoonaaAradiyo naateleviziyɔɔnaatelevɩzɩɔ naa) pawɩlɩɣ-kʊ komina sukulinaasukuli naa taa nɛ pakpa-kʊ kɔɔlɛzɩkɔlɛzɩ ɖamɩŋ naanza nɛ naadozonatozo kɛ BEPC ɛzɩ kɩtɛkɛkɩtɛ-kɛ kɩjɛyʊʊkɩjɛyʊ hayɩsʊʊhayɩsɩɣ takayaɣ yɔ.
Papaɣzɩ Kabɩyɛ kʊnʊŋkɩmamaʊ maʊpaɣzɩna pɩnaɣ 193O taa, ɛlɛ, pɩɩkɛ pɩnaɣpɩnzɩ 1980 taa ɛjaɖɛ taa kabɩyɛ kʊnʊŋ yɔɔ kandɩyaa ŋgbɛyɛ,ŋgbɛ nɖɩ pɩsɩna sɔnɔ kabɩyɛ tɔm maʊlɩzɩɣya paɣtʊ lɩzɩyaa ŋgbɛyɛŋgbɛ, kɩkɛkɩ-kɛ Togo ɛjaɖɛ tɛ samaɣ lɩm ɖʊʊ tɛ piliŋapɩlɩŋga ŋga kɛkɛdɩnakɛgɛdɩna yaa kamaɣ fɛyɩkamaɣzɩna yɔ.
Pamaɣ kabɩyɛ tɔm nɛ Romanɩ masɩ kɩñɔɔzɩsɩ. Masɩ tʊzʊʊ lɩna Afrika maʊ kpata kɩtʊzɩnaʊ yɔɔ. Matʊ lɛɛzʊtʊ kɩbandʊ Fada sɔsɔ Adjola Raphael ñɔzɩna nɛ ɛwɩlɩɛwɩlɩɣ nɛ palakɩna-tʊ tʊmɩyɛ ŋgbɛyɛ Katoliki mba hɛkʊ taa.
 
[[Category:!Main category]]
3 916

modifications