Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Creation d'une page sur Gupta)
 
 
Takayasɩ lɛɛsɩ kɔŋna nɛ awiyaa cɔlɔ caɣya yaa wonduu pɛdɩyaa cɔlɔ, nɛ pɔyɔɔdʊʊna-ɖʊ ɛyaa tɔm nɛ Ɛsɔ sɛtʊ tɔm, ɛzɩ Mandosr kpaɣɖʊ 5 taa wɩlɩtʊ mbʊ se pama tɛmpʊlʊ Sūrya ŋgʊ laŋ pɩsaŋ ñɛɣyɩyaa hɛyɩ ki-liidiye yɔ. Patɩlɩ awiyaa ɖama lɛɛzɩtʊ nɛ wɛɛ ndɩ ndɩ pɩtɩŋna liidiye nɖɩ paalakaɣ yɔ ɖɩ-yɔɔ yaa ɖɔɖɔ kɩɖaŋ ndɩ ndɩ wɩlaɣ patʊma labɩtʊ pa-nɛ pɛ-ɛgbadɩna.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications