Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page sur Kɩgbɩtɩnaʋ (Trombone))
 
 
Kɩgbɩtɩnaʋ kɩhʋlʋʋ kʋnɛ, pahʋlʋʋ-kʋ soo kɩmaba ndɩ ndɩ taa. Naayɛ kɔyɔ: minziiki kɩ-cɔlʋʋ taa kɛ jazz ɖɩmabɩyɛ, nɛ pɩkɔ pɩtɩŋɩna salsa, nɛ ska, nɛ funk yaa minziiki sɔɔjana n̄ɩŋgʋ, nɛ pahʋlʋʋ-kʋ ɖɔɖɔ kɛ mʋsɩ tɩna ɖɩjaɣyɛ sɛmfoniki ɖeɖe, nɛ mʋsɩ tɩna ɖɩjaɣyɛ arimani ɖeɖe. Pɩtasɩna ɖɔɖɔ aŋganda soo ɖeɖe, nɛ big bands, nɛ brass bands taa ɖɔɖɔ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications