Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
| cctld = .
}}
'''Pɔritigaalɩ''' kɛna Erɔpɩ nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ nɛ ɖɩwɛ Erɔpɩ ajɛya kɩkpɛndɩɣ ŋgbɛyɛ taa. Pɔrɩtigaalɩ wɛna Ibeeriki nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa. Pɔrɩtigaalɩ tɛtʊ sʊsɔtʊ yɔ Lisibooni.
 
Erɔpɩ hɛkʊ taa ajɛya taa lɛ, Pɔritigaalɩ kɩlɩna wɛʊ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa nɛ ɖɩ-kamaɣ yɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ lɛ Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ wɛna; Hadɛ kiŋ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ ɛlɛ Atilantiki lɩngamʊʊ.
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩñɔ pɩnzɩ mɩnɩŋ hiu nɛ naalɛ taa nɛ pɩtalaɣ mɩnɩŋhiu nɛ kagbaanzɩ ɛlɛ ɖɩpɩsɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-ɛsɛ kulɩ sɩŋŋŋ yɔ Erɔpɩ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ kpeekpe taa. Kpaɣ mbʊ lɛ, ɖɩwɛɛna ɛjɛya wena ɖɩñazɩɣ yɔ paale: [[Afrika|Afrika]] taa, [[Azii|Azii]] taa, [[Oseyaanii|Oseyaanii]] taa nɛ [[Amerika|Amerika]] nɛ hadɛ kiŋ taa ɖɔɖɔ.
Pʊkɔma pɩtalɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ ɛlɛ Pɔrɩtɩgaalɩ ɛjaɖɛ pazɩ nɛ ɖɩhiu ɖɩ-tɩ paa hɔɔlɩɣʊ ŋgʊ: tɔsʊʊ nɔmɔʊ taa, poliyiki taa nɛ samaɣ yɔɔ kandayʊʊ tɔm taa.
74

modifications