Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Ajout d'une photo et des renvois)
 
Kacalaɣ su weyi pɛlɛɣ-ɩ ɖɔʊ yɔ, ɛɛmala ɖɩɣa camɩyɛ, ɛlɛ ɛɛsɔʊ tɩŋ kpaʊ yɔɔ. Su sɔɔla tɩŋ yɔɔ sʊʊ nɛ ɛtɔsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se pakpaɣ-ɩ yem yem. Africa taa kɛ Grecia ñɩma ne Roma mba pakpaɣna-ɩ nɛ powona-ɩ padɛ. Powona-ɩ nɛ papazɩ-ɩ pa-sɩɩna laʊ. Papaza-ɩ ɖɔʊ mbʊ lɛ paya-ɩ se “Inde Kelimiye”. Alɩwaatʊ ndʊ papaaza-ɩ laʊ lɛ, pɛlɛɛzɩ nɛ papɩsɩna se “Pharaon Kelimiye”. Pʊwayɩ keŋŋŋ lɛ Portugal kpɩyʊ sayʊ sɔsɔ nɔɔyʊ kpaɣ-ɩ Africa taa nɛ ewonayɩ ɛ-tɛ nɛ ɛtʊ-ɩ hɩɖɛ se “su”. Pinzɩ mɩnɩŋ xv taa kɛ papazɩ ɖɔʊ suŋ France tɛtʊ taa sɩŋŋŋ.Pɩnaɣ2010 taa kɛ pana se kedeŋa kpeekpe taa lɛ, France kɩlɩʊ na suŋ ɖɔʊ. France taa ageeta wona a-taa pakɩlɩɣ-ɩ ɖɔʊ yɔ, a-naa lɛ Loire, GrndSud-Ouest,Rhone-Alpes nɛRégion Centre.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications