Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added two more photos
(Added 'bird' category)
(Added two more photos)
 
Su wɛna keŋ nɛ nangbanzɩ naalɛ. Su wɛ sʊmasɩ tiiye taa nɛ ɛkʊyʊ ɛsɔtaa. Africa taa ɛlɩnaa. Suŋ hʊndʊ wɛ ntɩ ntɩ. Nɩɩyɛ kɛ kɩkpɛdɩŋ, lɛɛŋ kɛ kʊlʊmɩŋ yaa hʊlʊʊ. Nɩɩyɛ ɖɔɖɔ wɛ takɩŋ takɩŋ yaa mɛɖʊ mɛɖʊ. Su ñʊʊtaa hʊndʊ wɛ kpɛmlɛɛɛ. Su tɔkɩ tɩŋ pe, ñɩtʊ nɛ tɩ-pe, ataanikasɩ, ŋgbam, kayɩmasɩ nɛ ajaɣkoŋgonaa. Ɖɩɣa sʊŋ wɛɛ nɛ awayɩ ñɩŋ ɖɔɖɔ wɛ. Papɩzɩɣ pakpaɣ ɛ-hʊndʊ nɛ pasandɩna pʊyʊ mbʊ pʊyɔɔ yɔ tɩkɛ acana pʊyʊ. Su ɖʊʊ hala kʊɖʊʊ nɛ ɛpabɩ a-yɔɔ nɛ sʊʊsɩ kɔɔvnɛ sɩlɩɩ fenaɣ kʊɖʊmaɣ wayɩ. Su nandʊ wɛ ɖeu kamaɣ fɛyɩ.
 
[[File:Guinea fowl J6.jpg|thumb|Su]]
 
Kacalaɣ su weyi pɛlɛɣ-ɩ ɖɔʊ yɔ, ɛɛmala ɖɩɣa camɩyɛ, ɛlɛ ɛɛsɔʊ tɩŋ kpaʊ yɔɔ. Su sɔɔla tɩŋ yɔɔ sʊʊ nɛ ɛtɔsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se pakpaɣ-ɩ yem yem. Africa taa kɛ Grecia ñɩma ne Roma mba pakpaɣna-ɩ nɛ powona-ɩ padɛ. Powona-ɩ nɛ papazɩ-ɩ pa-sɩɩna laʊ. Papaza-ɩ ɖɔʊ mbʊ lɛ paya-ɩ se “Inde Kelimiye”. Alɩwaatʊ ndʊ papaaza-ɩ laʊ lɛ, pɛlɛɛzɩ nɛ papɩsɩna se “Pharaon Kelimiye”. Pʊwayɩ keŋŋŋ lɛ Portugal kpɩyʊ sayʊ sɔsɔ nɔɔyʊ kpaɣ-ɩ Africa taa nɛ ewonayɩ ɛ-tɛ nɛ ɛtʊ-ɩ hɩɖɛ se “su”. Pinzɩ mɩnɩŋ xv taa kɛ papazɩ ɖɔʊ suŋ France tɛtʊ taa sɩŋŋŋ.Pɩnaɣ2010 taa kɛ pana se kedeŋa kpeekpe taa lɛ, France kɩlɩʊ na suŋ ɖɔʊ. France taa ageeta wona a-taa pakɩlɩɣ-ɩ ɖɔʊ yɔ, a-naa lɛ Loire, GrndSud-Ouest,Rhone-Alpes nɛRégion Centre.
 
[[File:Guinea fowl keet 1.jpg|thumb|Su pɩɣa]]
 
[[Category:!Main category]]
3 916

modifications