Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Creation d'une page sur le Fleuve Jaune)
 
Pɔɔ ŋga ka-hɩɖɛ sɛwa pɩlɩna kɛ-tɛ azɛyʊ ɛwaɖɩyɛ alɩwaatʊʊ yɔ, alɩwaatʊʊ ndʊ tɩyɔɔ kɛlɛzɩɣ pɔɔ kpemtu yɔ nɛ nabʊyʊ taa lɛ, kɛtɛ kpem wizina haɖɛ yɔ kiŋ pɩtɩŋna Hongze kujomuu yɔ. Ɖooo pɩnsɩ 1980 lɩm taa kʊzɔɔtʊ kɔnaʊ mbʊ pʊtɔm kɛkʊya yɔ ɖana ɖoŋ kpaʊ nabʊlɛ pɩlɩna ɛzɩma anasayɩ ñɩɩtʊ ɖɩluɖe nɛ kɔ ɖɩlaɖɛ ɖɔɔ pɩŋ pɔɔ nɔɔ yɔ kpɛɛ nɛ pɔsɩ kɩkpɛndasɩ kpeekpe yɔ kɔzɩ kɔzɩ Shizuishan ŋgʊ kɩkɛ tɛtʊ Sɔsɔɔtʊ ndʊ tɩ-ta kʊzɔɔtʊ kɩlɩɣ ɖɔʊ yɔ. Pɩ-tɛ wɛtʊ ndʊ tiyebina nɛ lɩm wɛ kɛdɛɖaɣ kedeŋga yɔ pɩlɩna mbʊ se pɔɔ ŋga kɛwɛna fɛɛʊ ŋgʊ kɩ-ta wɛ mʊlʊm tɩŋ pee wena ateelɩɣ ɛyaa sakɩyɛ yɔ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications