Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
(Ajout d'une image)
 
Aucun résumé des modifications
Palɩzɩɣ Kominform: aloma fenaɣ ( pɩnaɣ 1947
Europe nɔsɩ yɔɔ cɔnɩyaa mba payaɣ se PC waa yɔ, paya-ɖama nakʊ nɛ pekpeɣli Pologne tɛtʊ taa nɛ pakpaɣ lɩmaɣza se pala ndʊ nayʊ Jdanovɩ yɔɔda yɔ nɛ pana, nɛ petizi nɛ palɩzɩ Kominform. Ɖooo lɛ, ŋgbɛyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛɛ yɔ, nɖɩ payaɣa se Komintern; nɛ pɛlɛɣzɩ nɛ pakpaɣ Kominform. Paa ndɩ ɖɩnɛ ɖɩ-lɩmaɣza ndɩ ndɩ. Mbʊ Jdanov lɩmaɣza ñɔɔ.Kominform kʊnɛ, kɩ-lɩmaɣza tʊ camɩyɛ kpayɩ kpayɩ. Pɩtatasɩ kɛʊ se ajɛya ndɩ ndɩ yem kɩ-kpɛndɩɣna . Ajɛya wena apɩzɩɣ nɛ awɛɛ pɩ-taa yɔ pɩpɔzɩɣ se ɖɩkɛ Europe keteŋga taa ɛjaɖɛ. Weyi ɛlɩza lɩmaɣza ana yɔ, ɛ-taa taawɛɛ leleŋ nɛ France nɛ Itali mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɛcoɔŋna se ajɛya ana, ana ajɛya lɛɛna akpeliɣ nɛ pɔyɔɔdɩ ndʊ pɩɩwɛɛ se pɩkɛ pɛ-tɛ mɛɛzaɣ tɛɛ tɔm yɔ. Komintrn ŋgʊ kɩɩwɛɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna Staline sɩba. Kɩ-tɛ wazaɣ kaakɛnaa se pɔcɔna camɩyɛ nɛ pana se Europe ajɛya tɩŋga ɖɔŋ ɖeu kɛ Moscou tɛ politka yɔɔ yaa we. Palɩzɩɣ Kominformyɔ, pɩtɛma, lɛɛlɛ pɔtɔsɔɔlɩ se pana pɛ-ŋg bɛƴɛ taa kɛ Yougoslave yaa mba pɛwɛɛ nɛ paɖɩɩna lɔŋ tʊ Tito lɩmaɣza yɔɔ yɔ.
 
[[Category:!Main category]]
1 411

modifications