Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page tête)
 
 
Pɩwɛ ɛzɩ ɛyʊ yʊʊ yɔ kɛ pilinzi sɔsɔsɩ kɩla wɛʊ kpem yɔ: peeɖe ñʊdaakaɣ wɛɛ, kɩ-yɔɔ nɛ ñɔsɩ, limaɣ n,e kiɖe pɛwɛɛ ɖɔɖɔ; ñʊʊ ŋgʊ kɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ kɛ ɛsɛ, lɩkpaɣzasɩ nɛ naŋgbaaŋ pɛwɛɛ; ñʊʊ kʊɖʊmʊʊ ŋgʊ kɩ-yɔɔ kɛ nɩŋgbaaŋ nɛ mɔɔŋ pɛwɛɛ, pɩtasɩnanɔɔ, tamaɣ nɛ ndoma pɛwɛɛ.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications