Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
(Création d'une page Amsterdam)
 
 
Ɖooo pɩnzɩ hiu nɛ naalɛ taa lɛ, pɩɩkɛna egeetiye cikpeɖe naɖiyɛ pʊcɔ nɛ ɖɩ-taa ɛyaa ɖɔɔ nɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩndaa wobu ɖɛɛ nɛ ɛsɩndaa ɖɔɖɔ nɛ pɩpɩsʊʊ Peyiiba tɛ tɛtʊ sɔsɔtʊ. Egeetiye cikpeɖe nɖi ɖi-taa ɛyaa kɩla ɖɔʊ kɛ Amstɛrɩdam kpeekpe taa yɔ, ɛyaa kpɛndaa 7 100 000.
 
[[Category:!Main category]]
74

modifications