Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Ajout complément d'information
(Traduction finalisée)
(Ajout complément d'information)
Agoza fenaɣ kɛ fenaɣ kagbanzɩ ñɩŋa pɩnaɣ taa. Kɩwɛ [[Ɖomaɣ fenaɣ]] ɛsɩntaa nɛ [[Mɩsɩkʋm fenaɣ]] wayɩ.
 
Ɛlɛ, paatasɩɣ kozuu fenaɣ ŋga ka-taa, poɖuu koɖuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛʋ ɛɛnɩɣ [[Ɖomaɣ fenaɣ]] se poɖuu.
3 916

modifications