Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Liens
Aucun résumé des modifications
(Liens)
'''Ukurɛnɩ''' kɛna Erɔpɩ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ. Walanzɩ taa lɛ, ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɖɩ lɛ naalɛ ñɩnɖɛ walanzɩ taa kɛ Erɔpɩ taa.
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ nɛ ɖɩ-hadɛ kiŋ lɛ, teŋu Kɩkpɛɖɩɣ nɛ Azɔɔvɩ teŋu pɛwɛna, hayi kiŋ lɛ, Ruusii wɛna piyele nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa lɛ, Piyeelooruusii. Ɖi-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɛ, [[Pɔlɔɔñɩ (Pologne)|Pɔlɔɔñɩ]], [[Siloovaakii (Slovaquie)|Siloovakii]][[Hɔŋirii (Hongrie)|Hɔŋgrii]] ajɛya ñɛwɛna, pɩkazɩ [[Rumaanii (Roumanie)|Rumaanii]] nɛ Mɔlɩdavii ajɛya ñɛwɛna wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ nɛ hadɛ kiŋ.
 
Ukurɛnɩ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Kɩyɛɛvɩ nɛ kʊnʊŋ ŋgʊ pɔyɔɔdɩɣ nɛ pawɩlɩɣ ɖɔɖɔ sukulinaa taa yɔ ŋɣʊ lɛ ukurɛnɩ kʊnʊŋ piyele nɛ liidiye nɖɩ pɔtɔkɩ yɔ ɖɩɖɩ lɛ hiriviniya.
3 916

modifications