Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Infobox, Catégories, Liens, Photos
ñc (2 révisions importées : Importing from Incubator)
(Infobox, Catégories, Liens, Photos)
{{Ɛyaa sɔsaa
Henry Ford kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Amerika yaa Etaazuunii yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɖɩ-ɛjaɖɛ taa tʋ. ɛkɛ abalʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Palʋla-ɩ hasɩ yaɖɛ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ niidozo yaa hiŋ naadozo (30) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1863 n̄ɩŋga taa. Egeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa palʋla ɖajaa sɔsɔ Henry Ford ɛnɛ yɔ, nɖɩ payaɣ size Dearborn, ɖɩwɛ Michigan ɛjadɛ nɖɩ ɖɩɖɩ kɛna Etaazuunii tɛ ɛjaɖɛ cikpeɖe naaɖɩ yɔ ɖɩ-taa.
|Ɛ-hɩɖɛ = Henry Ford
|image = Timehenryford-crop.jpg|thumb|Ɖajaa Henry Ford
|px = 190
|text =
|Ɛ-ɛjaɖɛ = [[Etaazuunii (États-Unis)|Etaazuunii]]
|Ɛ-tʋmɩyɛ = [[Lɔɔɖɩyɛ|lɔɔɖa]] ɖɩlaɖɛ lone tʋmɩyɛ tʋ
|Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ = Dearborn, Michigan
|E-efemiye kɩlʋlɩyɛ = [[Hasɩ yaɖɛ]] fenaɣ kɩyakʋ 30, pɩnaɣ 1863
|Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ =
|E-efemiye kɩsɩbɩyɛ = [[Ɖomaɣ fenaɣ]] kɩyakʋ 7, pɩnaɣ 1947
|E-nesi ñɩɣʋ =
}}
 
ƉajaaHenry ɛnʋ,Ford ɛsɩba ɖomaɣɛjaɖɛ fenaɣnɖɩ taapayaɣ-ɖɩ size evemiyeAmerika yaa kɩyakʋ lʋbɛ[[Etaazuunii (7États-Unis)|Etaazuunii]] n̄ɩŋgʋ wiyeɖɩ-tɛtʋ taa pɩnaɣpɩɣa 1947yaa n̄ɩŋgaɖɩ-ɛjaɖɛ taa. LoneƐkɛ yaaabalʋ tɛtʋsɔsɔ ndʋnɔɔyʋ. Palʋla-ɩ [[hasɩyaɖɛ]] fenaɣ taa ɛsɩba yɔ,kɩyakʋ ndʋhiŋ payaɣnaadozo size(30) Dearbornn̄ɩŋgʋ ɖenɖewiye paalʋla-ɩ. Tɛtʋpɩnaɣ ndʋ,1863 tɩwɛn̄ɩŋga Etaazuuniitaa. ɛjaɖɛEgeetiye yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe.palʋla Ɖajaaɖajaa sɔsɔ Henry Ford ɛnɛ, ɛkɛnɖɩ tʋmapayaɣ ndɩsize ndɩDearborn, laɖʋɖɩwɛ sɔsɔMichigan nɔɔyʋɛjadɛ nɖɩ ɖɩɖɩ kɛna Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩcikpeɖe naaɖɩ yɔ ɖɩ-taa peeɖe.
 
Ɖajaa ɛnʋ, ɛsɩba [[ɖomaɣ fenaɣ]] taa kɛ kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1947 n̄ɩŋga taa. Lone yaa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛsɩba yɔ, ndʋ payaɣ size Dearborn ɖenɖe paalʋla-ɩ. Tɛtʋ ndʋ, tɩwɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɖajaa Henry Ford ɛnɛ, ɛkɛ tʋma ndɩ ndɩ laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe.
Kajalaɣ yaa kɔɔnɔɔ kpaɖʋ hɛkʋ nɛ hɛkʋ n̄ɩŋgʋ taa mbɩ yɔɔ lɛ, ɖajaa ɛnɛ ɛkɛkɛna nɖɩ ndɩ tʋma laɖʋ sɔsɔ weyi patawayɩ liuu siŋŋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛnʋ kaakɛna lɔɔɖa ɖiluɖe yaa lɔɔɖa ɖɩlaɖɛ lone tʋmɩyɛ tʋ. Ɛtʋmɩyɛ nɖɩ payaɣ size Ford. Ɖɩsɩma mbʋ size ɛ-hɩɖɛ lɛ Ford, nɖɩ pakpaɣ nɛ patamasɩna ɛ-tʋmɩyɛ nɛ pɩbɩsɩ fɔɖɩdɩsɩm (foridisme).
 
Kajalaɣ yaa kɔɔnɔɔ kpaɖʋ hɛkʋ nɛ hɛkʋ n̄ɩŋgʋ taa mbɩ yɔɔ lɛ, ɖajaa ɛnɛ ɛkɛkɛna nɖɩ ndɩ tʋma laɖʋ sɔsɔ weyi patawayɩ liuu siŋŋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, ɛnʋ kaakɛna [[Lɔɔɖɩyɛ|lɔɔɖa ɖiluɖe yaa lɔɔɖa]] ɖɩlaɖɛ lone tʋmɩyɛ tʋ. Ɛtʋmɩyɛ nɖɩ payaɣ size Ford. Ɖɩsɩma mbʋ size ɛ-hɩɖɛ lɛ Ford, nɖɩ pakpaɣ nɛ patamasɩna ɛ-tʋmɩyɛ nɛ pɩbɩsɩ fɔɖɩdɩsɩmfɔrdɩsɩm (foridisme).
 
Pɩkɛna ndɩ ndɩ tʋmɩyɛ labɩnaʋ wɛɖʋ nakʋyʋ. Palakɩ yaa poluki wendu ɖama yɔɔ ɖama yɔɔ nɛ pɩwɛ pɩlɔɔ. Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ, ɛzɩma ɛnʋ sɩzɩ poluki yaa palɩzʋʋ ɖɩ-taa wondu kahɛza kɛ tam mbɩ yɔ lɛ, pɛhɛyʋ tʋma laɖaa liidiye nɛ pɩɖɔɔ. Tʋmɩyɛ labʋ kahɛza wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa, sɩna siŋŋ kɛ Amerika ɛjaɖɛ pinaɣ 1910 n̄ɩŋga taa.
 
Ɛnaɣ cee tɔm. Ɛsɔɔla size laŋhɛzɩyɛ ɛwɛ pɩlɩna ɛ-tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-hɔɔlʋʋ taa. Ɛmaɣzɩ nɛ ɛɖɔkɩ size yee payakɩ e-wendu yaa elubu wendu camɩyɛ kɔyɔ, pʋtɔbʋʋ size pɛyɛɛ wɛɛ. Laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩtɔyɩ paale lɛ pʋwɛ size ɛpasɩ liidiyi e-wendu kpeekpe yɔɔ nɛ paa weyi lɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛya. Lɩmaɣza kɩpana ana, a-yebana nɛ lɛɛzɩtʋ sakɩyɛ tɔyɩ.
 
<gallery widths="150px" heights="150px" align="center">
[[File:Mr and Mrs Henry Ford in his first car.jpg|thumb|Mr and Mrs Henry Ford in his first car]]
File:Ford assembly line - 1913.jpg|thumb|Ford assembly line - 1913
File:"T" Ford from South Dakota.jpg|thumb|"T" Ford from South Dakota
File:Ford Mustang serial number one.jpg|thumb|Ford Mustang serial number one
File:1950-nash-001.jpg|thumb|1950-nash-001
</gallery>
 
[[Category:!Main category]]
[[Category:Ɛyaa sɔsaa]]
[[Category:Abalaa sɔsaa]]
3 244

modifications