Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
ñɔɔzʋʋ tɔm keem nabʋyʋ fɛyɩ
ñc (4 révisions importées : Importing from Incubator)
ñcAucun résumé des modifications
Lotu kɛna ɛyʊ yaa tɛtɛ kpɩnɛ taa mbʊ pɩwɛɛ nɛ pɩ-taa kɛ tɔɔnasɩ cakɩ yɔ. Ɛyʊ tɔkɩ tɔɔnasɩ nzinzɩ payɩ yɔ, sɩtɛzʊ likiyuu nɛ sɩtɩɩ hiluu taa nɛ pɩcɔ sɩtalɩ lotu taa siŋŋŋ. Lotu taa kɛ mooti ŋgʊ kɩnaŋgʊ tɔɔnasɩ nzi ɛyʊ tɔkɩ payɩ yɔ. Pɩnaŋgʊ-sɩ nɛ pɩtɛ lɛ, pɩcatɩ-sɩ camɩyɛ nɛ pɩpalɩ anaɣam mbʊ pɩpɩzɩ nɛ pɩha ɛyʊ tomnaɣ kɛ ɖoŋ, kpekpeka nɛ alafɩya yɔ. Anaɣam mbʊ pɩ-nɔmɔʊ kɛlɛ calɩm. Calim kpakɩɣna-pʊ nɛ pɩyɛlɩna ɛyʊ tomnasɩ kpeekpe taa. Lotu paɣzɩɣna hiluu nɛ pɩtɛmna taabɩye.
 
Anaɣam mbʊ pɩ-nɔmɔʊ kɛlɛ calɩm. Calim kpakɩɣna-pʊ nɛ pɩyɛlɩna ɛyʊ tomnasɩ kpeekpe taa. Lotu paɣzɩɣna hiluu nɛ pɩtɛmna taabɩye.
 
Lotu wɛ nabʊlɛ taa: loyuu sɔsɔʊ wɛɛ nɛ loyuu cikpeluu wɛɛ, kʊkʊ ɖaɣlaa kɩkɩlɩ loyuu sɔsɔʊ nɛ kɩwɛ ɖɔɖɔ ɖɩm ɖɩm. Loyuu cikpeluu kʊnɛ kɩkɛna kaɣyʊʊ ŋgʊ kɩkakɩ kʊtɔmɩŋ ndɩ ndɩ se ɩtaasʊʊ calɩm taa yɔ ɛlɛ tɔɔnasɩ taa anaɣam ñɛɖɛʊ yem walaaa. Loyuu ɖɩm ɖɩm kʊnɛ kɩ-taa peeɖe kɛ kʊtɔmɩŋ weyi ɛtasɩ yaa ɛtapɩzɩ nɛ ɛsʊʊ calɩm taa yɔ, ɛcakɩ. Mbʊ yebina nɛ lotu ndʊ tɩfɛyɩna pɩtɛ ɖoŋ yɔ, pɩtɛ tomnaɣ ŋga kɛfɛyɩna alaafɩya siŋŋ. Mbʊ tɩna nɛ yee ɛyʊ ɛcaɣ se ɛtɔɔ nandʊ natʊyʊ taa lotu yɔ, pɩkɛna-ɩ kɩcɛyʊ se ɛtɩzɩ-tʊ nɛ tɩpɩɩ camɩyɛ siŋŋ.
3 916

modifications