Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

(liens)
 
==Karl Marx sukuli labʊ==
Ɛlaba sukuli nɛ ɛsʊʊ Friedrich-Wilhelm tɛ Sukuli kɩtɛzʊʊ taa kɛ Trèves tɛtʊ taa pɩnaɣ 1830 nɛ peeɖe ɛmʊ ɛ-takayaɣ ŋga payaɣ se Abitur yɔ nɛ pɩha-ɩ nʊmɔʊ nɛ ɛsʊʊ Bonn tɛ sukuli kɛtɛzʊʊ taa pɩnaɣ 1835 nɛ ɛpaɣzɩ droit labʊ. Universite taa peeɖe paha-ɩ samtʊ nimiye naɖɩyɛ nɖɩ lɛ ɛ-tɛ tʊmɩyɛ labʊ nɛ ɛ-abalɩtʊ nimiye. Pʊwayɩ lɛ ewolo Friedrich-Wilhem universite taa kɛ Berliun[[Pɛrɩlɛɛ (Berlin)|Pɛrɩlɛɛ]] tɛtʊ taa lakɩŋ fenaɣ 1836 nɛ ɛpaɣzɩ philosophie[[filozofii]] nɛ caanaʊ taa tɔm kpɛlɛkɩʊ sɩŋŋŋ. Ɛtama e-sukuli pɩnaɣ 1841 nɛ ɛma ɛ-tɛ takayaɣ ŋga kawɩlʊ se ɛkɛ dɔkɩtɛɛrɩ yɔ nɛ ŋga lɛ Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite nɛ Épicure yɔ. Pʊwayɩ pukɔma [[ɖomaɣ fenaɣ]] 15 pɩnaɣ pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa lɛ, pamʊ-ɩ Iéna tɛ universite taa nɛ ɛpaɣzɩ philosophie wɩlɩʊ.
 
==Karl Marx hɔʊ==
3 916

modifications