Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Paŋgɩladɛɛsɩ (Bangladesh) ñɩŋgʋ nɛ Paŋgɩladɛɛsɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française
ñc (9 révisions importées : Importing from Incubator)
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Paŋgɩladɛɛsɩ (Bangladesh) ñɩŋgʋ nɛ Paŋgɩladɛɛsɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française)
3 244

modifications