Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

ñc
Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Kinsasa (Kinshasa) ñɩŋgʋ nɛ Kinsasa ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française
Gnangbade (ndɔncɔɔlɩyɛ | tambasɩ)
liens
Gnangbade (ndɔncɔɔlɩyɛ | tambasɩ)
ñc Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Kinsasa (Kinshasa) ñɩŋgʋ nɛ Kinsasa ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française
(Aucune différence)
3 916

modifications