Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

liens
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Yamusokro (Yamoussoukro) ñɩŋgʋ nɛ Yamusukro ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française)
(liens)
Yamusokro kɛŋa Afrika nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ natʊyʊ. Ɛjaɖɛ nɖɩ lɛ Kotidiivuwaari[[Kootidiivʊwarɩ]]. Ɖooo pɩnaɣ 1983 taa kɛ Yamusokro pɩsa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɛtʊ sɔsɔtʊ. Tɛtʊ tʊnɛ tɩwalanzɩ landammm taa wɛ ɛzɩ ɛkɩtaarɩnaa 350 000 yaa kilomɛtanaa 35 000 nɛ pɩnaɣ 2010 taa pakalɩ kɩgalʊ kɛ peeɖe lɛ, pana ɛyaa 362 000.
 
Kotidiivuwari ɛjaɖɛ taa lɛ, Yamusokro kɛŋna tɛtʊ kagbanzɩ ñɩndʊ kɛ ɛyaa ɖɖoʊ taa. Pʊtɔbʊ se ndʊ tɩ-taa ɛjaa kɩla ɖɔʊ yɔ, ndʊ lɛ: Abɩɩjaŋ, Puwake, Taalowa nɛ Korogo. Kottidiivuwaari ɛjaɖɛ taa lɛ, tɛtʊ sɔsɔtʊ kpɛnda natʊlɛ: Abɩɩjaŋ tɛtʊ nɛ Yamusokro ñɩndʊ.
 
Ɖooo lɛ, Abɩɩjnaŋ kaakɛŋna Kotidiivuwaari ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sɔsɔtʊ ndʊ tɩɩkɛ politiki tɛtʊ sɔsɔtʊ yɔ. Kpaɣna pɩnaɣ 1983 lɛ, Yamusokro pɩsɩna politiki nɛ komina tʊma sɔsɔna wɛɛ; piyele nɛ Abɩɩjaŋ kɛna ñɛkɛna tɔsʊʊ nɛ ɛsɩndaa wobu tɛtʊ sɔsɔtʊ. Ɛyʊ etewelesi camɩyɛ kɔyɔ, ɛtɔŋ se payaɣ Yamusokro se ''Yam-so-kro'' nɛ pɩɩtasɩɣ nɩɣ camɩyɛ se '' Ya-mu-so-kro''.
 
Ɖooo lɛ, tɛtʊ ndʊ payawaɣ sɔnɔ Yamusokro mbʊ yɔ, payawaɣ-tʊ se Ŋgokro. Payaʊ-tʊ hɩɖɛ kɩfaɖɛ ɖɩnɛ yɔ, tetʊ ndʊ payaɣ-tʊ se Pawule yɔ tɩ-tɛ Abiɖe nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Yamoussou yɔ, ɛnʊ paɖʊ hɩɖɛ nɛ payaatʊ nɛ ɖɩ-hɩɖɛ; piyele kro tɔbʊʊ nɛ Pawule kʊnʊŋ taa se haɖaa yaa egeetiye.
3 916

modifications