Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Category changed
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Pɔritigaalɩ (Portugal) ñɩŋgʋ nɛ Pɔritigaalɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française)
(Category changed)
Erɔpɩ hɛkʊ taa ajɛya taa lɛ, Pɔritigaalɩ kɩlɩna wɛʊ nɛ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa nɛ ɖɩ-kamaɣ yɔɔ nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ lɛ Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ wɛna; Hadɛ kiŋ nɛ ɖɩ-wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ ɛlɛ Atilantiki lɩngamʊʊ.
 
Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩñɔ pɩnzɩ mɩnɩŋ hiu nɛ naalɛ taa nɛ pɩtalaɣ mɩnɩŋhiu nɛ kagbaanzɩ ɛlɛ ɖɩpɩsɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-ɛsɛ kulɩ sɩŋŋŋ yɔ Erɔpɩ wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ kpeekpe taa. Kpaɣ mbʊ lɛ, ɖɩwɛɛna ɛjɛya wena ɖɩñazɩɣ yɔ paale: [[Afrika|Afrika]] taa, [[AziiAazii|AziiAazii]] taa, [[Oseyaanii|Oseyaanii]] taa nɛ [[Amerika|Amerika]] nɛ hadɛ kiŋ taa ɖɔɖɔ.
Pʊkɔma pɩtalɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ nɛɛlɛ ɛlɛ Pɔrɩtɩgaalɩ ɛjaɖɛ pazɩ nɛ ɖɩhiu ɖɩ-tɩ paa hɔɔlɩɣʊ ŋgʊ: tɔsʊʊ nɔmɔʊ taa, poliyiki taa nɛ samaɣ yɔɔ kandayʊʊ tɔm taa.
[[Category:!Main category]]
[[Category:Ajɛya]]
[[Category:EerɔpɩEerɔpʋ]]
[[Category:Pɔritigaalɩ]]
1 411

modifications