Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Added infobox and flag, coat of arms, & map
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Isilandɩ (Islande) ñɩŋgʋ nɛ Isilandɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : SUppression traduction française)
(Added infobox and flag, coat of arms, & map)
{{Ɛjaɖɛ
Isilandɩ kɛna tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta yɔ nɛ tɩwɛ Atilantiki lɩm fɛɛʊ cɔlɔ. Tɛtʊ tɔnɛ tɩwɛ Guɖowelandɩ nɛ Nɔɖɩwɛzɩ ajɛya hɛkʊ taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩñɔtɩna Amerɩka keteŋa ɛlɛ ɖɩt-tɛ ɛsakuliye nɛ ɖɩ-caanɑaʊ tɔm ñɩɩzɩna Erɔpɩ keteŋa taa tɔm.
| Hɩɖɛ = Isilandɩ
| Hɩɖɛ2 = L'Islande
| Kɩɖaʋ kɩdɛɛka = [[File:Flag of Iceland.svg|75px]]<br>Isilandɩ Kɩɖaʋ kɩdɛɛka
| Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ = [[File:Iceland-Coat of arms.svg|75px]]<br>Isilandɩ Ɛjaɖɛ tɛ tampaɣ
| image_map = [[File:Map of Iceland.svg|190px]]<br>Isilandɩ tɛlɛŋa
| official_languages = .
| capital = .
| government = .
| president =
| area_km2 =
| population_estimate =
| population_estimate_year =
| population_density_km2 =
| cctld = .
}}Isilandɩ kɛna tɛtʊ ndʊ lɩm cɔ-tʊ nɛ pɩta yɔ nɛ tɩwɛ Atilantiki lɩm fɛɛʊ cɔlɔ. Tɛtʊ tɔnɛ tɩwɛ Guɖowelandɩ nɛ Nɔɖɩwɛzɩ ajɛya hɛkʊ taa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩñɔtɩna Amerɩka keteŋa ɛlɛ ɖɩt-tɛ ɛsakuliye nɛ ɖɩ-caanɑaʊ tɔm ñɩɩzɩna Erɔpɩ keteŋa taa tɔm.
 
Isilandɩ walanzɩ taa maɣna ɛzɩ 103 000 km2 nɛ ɖɩ-taa ɛyaa kpɛnda kutokiŋ 332 529 (2016). Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛtʊ sɔsɔtʊ payaɣ se Reikizaviki nɛ kʊnɔŋ ŋgʊ pakɩlɩɣ yɔɔdɩɣ nɛ pawɩlɩɣ ɖɔɖɔ komina tʊma taa yɔ ŋgʊ lɛ Isiladɛɛ. Pʊcɔ nɛ tɔsʊʊ nɛ ɛsɩnda wobu tɔm lakɩ yɛɖɛ yɛɖɛ pɩnaɣ 2008 lɛ, Isilandɩ kaakɛna kacalaɣ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-tɔsʊʊ kaakɩla ɖɛnaʊ ɛsɩndaa keteŋa kpeekp taa yɔ.
220

modifications