Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Category added
ñc (3 révisions importées : Importing from Incubator)
(Category added)
Sɔnɔ Krɛkɩ, Krekɩ taa lɛ, νεο ελληνική γλώσσα / (neo)ellinikí glóssaa yaa yem se νέα ελληνικά / (néa) elliniká. Grɛkɩ kʊnʊŋ ŋgʊ kɩ-kɛ ɛyaa miliiyɔɔ waa hiu nɛ kɩgbanzɩ tɛ lʊlʊʊ taa kʊnʊŋ, nɛ miliiyɔɔ waa 10,7 wɛ Krɛsɩ. Kɩ-kɛ Krɛsɩ nɛ Chypre ajɛya taa kewiyaɣ kʊnʊŋ. Krɛsɩ wɛna kʊnʊmɩŋ cɩkpeŋ nɩyɛ nɛ ɖɩnaɣ ɛlɛ Albanie nɛ Turquie ajɛyɛ taa.
Kɩwɛ Krɛsɩ kʊnʊŋ pɩlɩŋga taa Ɛndɩ Erɔpʊ kʊnʊmɩŋ cejewiye taa. Sɔnɔ Krɛkɩ lɩna koinè taa. Kɩ-maɣmaɣ kɩlɩna Krɛkɩ kɩbɩnɩʊ taa.
[[Category:!Main category]]
[[Category:kʋnʋmɩŋ]]
[[Category:Krɛsɩ]]
1 411

modifications