Ñɔɔzɩtʋ hɛkʋ taa tʋkaɣ

Category added
ñc (Gnangbade kɛzɩ takayɩhayʋʋ Paŋgɩladɛɛsɩ (Bangladesh) ñɩŋgʋ nɛ Paŋgɩladɛɛsɩ ñɩŋgʋ yɔɔ : Suppression traduction française)
(Category added)
 
[[Category:!Main category]]
[[Category:AasiiAazii]]
[[Category:Ajɛya]]
[[Category:Paŋgɩladɛɛsɩ]]
1 411

modifications