Stephen Bantu Biko kɩlɩʋ yaa hɩɖɛ lɛɛɖɛ kɛlɛ Steve Biko. Abalʋ ɛnɛ, ɛkɛ Afrika Hadɛ Kiŋ tʋ. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ sɔsɔ siŋŋ nɔɔyʋ. Ɖajaa ɛnɛ, palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ lutozo (18) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1946 n̄ɩŋga taa.

Steve Biko

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size King William's Town egeetiye. Egeetiye ɖɩnɛ, ɖɩwɛ Cap ɛjaɖɛ hɔɔlʋʋ taa. Ɖajaa ɛnɛ, ɛsɩba salaŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ naalɛ (12) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1977 n̄ɩŋga taa. Pɩnzɩ hiŋ naadozo yaa niidozo nɛ kʋɖʋm (31). Ɛ-pɩcatʋ alɩwaatʋ taa pɩkɔɔ pɩsɩɩna evebitu taa mbɩ yɔ ɛɛwɛ n̄amtʋ siŋŋ.

Ɛn̄anga nɛ pahawa-ɩ n̄amtʋ ɖɔɖɔ camɩyɛ. Ɛkɛ pɩɣa ŋga ɛwɛna sɔlɩm nɛ kawɩlɩʋ ka-tatabala nʋmɔʋ kɩbaŋkʋ yɔ. Ɛ-tɔsɔɔlɩ mba pawɩlɩʋ lalaa kʋn̄ɔmɩŋ yɔ. Mba peniŋ wɛ yɔ, pɔcɔlɔ pɔcɔlɔɔ ɛsɔla caɣʋʋ. Ɛtɔsɔɔlɩ mulum tɩna, nɛ ɛfɛyɩ pana, ɛlɛ nca-ɩ yaa ŋn̄ɩna-ɩ kɔyɔ ŋna-ɩ. Ɛkɛ ɛyʋ weyi ɛwɛna sɛmɩŋ pidimm yɔ yaa ɛkɛ ɛyʋ kɩkpɛdʋ yɔ.

Ɖajaa Stephen Bantu Biko kɛ Afrika Haɖɛ hɔɔlʋʋ tɛ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa pana n̄aɣyʋ yaa lʋbʋyʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Ɛn̄akɩ pana yaa ɛlʋkɩ size, ɛɖɩʋʋ kaʋ mba payasʋʋ mɩzasɩ yɔ. Ekiza mulum nɛ tɛtɛ pɛŋkɩyɛ. Steve Biko ɛnɛ, kpɛdɛɣ taa lɛ, ɛwaɣna ɛ-ɖalʋ yaa ɛ-ɖalʋ yɔɔ lɛ, eyele politiki tʋmɩyɛ yaa eyele politiki labʋ.

Eyeba politiki tʋmɩyɛ mbʋ yɔ, ɛ-ɖalʋ ɛnʋ, pagba-ɩ politiki ŋgʋ kɩlaɖɛ taa, kɛ alɩwaatʋ ndʋ, ɛlʋkaɣna mba payasaɣ mɩzasɩ yɔ. Ɛ-ɖalʋ ɛnʋ, etahaɣ nʋmɔʋ ɖɔɖɔ mba peyeki size hayitu ɛtɔyɩ yɔ. Ekizana ajɛcɛyɛ sɩnɩyaa tʋma tɩna kɛ lakasɩna mba. Ɛbaba sukili nɛ ɛtalɩ sukuli kɩtɛzʋ taa. E-sukuli kɩtɛzʋʋ ŋgʋ payaɣ size Natal fɛɖaa tɛ sukuli. Kɩ-taa peeɖe palɩza-ɩ size ɛkɛ, lɔŋ pasɩyʋ. Ɖajaa Stephen Bantu Biko ɛnʋ ɛkɛna sukuli kɩtɛzʋʋ taa sukuli piya tɛ lɔŋ pasɩyʋ sɔsɔ.