Sydney tɛ Opera

Sydney tɛ Opera kɛna Sydney tɛtʋ taa tɛ kuduyuu sɔsɔʋ nakʋyʋ. Nɛ pahaɣ-kʋ hɩɖɛ yaa payaɣ-kʋ nɛ Englɩsɩɩ kʊnʊŋ taa size Sydney Opera House. Kɩwɛ Ositraalii ɛjaɖɛ taa kɛ Sidinee tɛtʋ taa. Kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, kɩkɛna kuduyuu ŋgʋ pasɩma-kʋ siŋŋ yɔ. Kɩ-hɩɖɛ sɛwa, nɛ patɩlɩ-kʋ poliŋ taa.

Sydney Opera House ɖoo taa
Syndney Harbour Bridge and Opera House

Kpaɖʋ 20 taa mbɩ yɔ lɛ, kuduyuu sɔsɔ kʋnɛ, kɩɩkɛ ɖɔɖɔ kuduyuu ŋgʋ pasaŋga-kʋ siŋŋ yɔ lɛɛŋ taa. Ɛsɩma pama-kʋ ɖɔɖɔ yɔ, wɩlaɣ size kɩɩkɛ lɛɣtʋ matʋ kuduyuu sɔsɔʋ. Pama-kʋ nɛ hʋnʋm, pʋ-tɔbʋʋ size, mba pama-kʋ yɔ, pama-kʋ nɛ taa leleŋ siŋŋ.

Sydney Opera House entrée principale

Kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, kɩ-matʋ keɣkeɣ kɛna lalaa ɛzɩ pɛkɛdɩna-kʋ nɛ kɛdɛɛka nɛ lalaa lɛ sulukaɣ pɔɔyʋʋ. Nɛ mazɩm siŋŋ mbʋ pɩwazaa nɛ pamana kuduyuu kʋnɛ yɔ, pɩlɩna ɖajaa sɔsɔ Jorn Utzon lɛɣtʋ yɔɔ. Sydney tɛ Opera kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ, kɩwɛ mɛlɛnaa ɖɩsɩŋɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Lone keɣkeɣ nɖɩ ɖɩ-taa kɩwɛ yɔ, nɖɩ payaɣ size Bennelong Point.

Kuduyuu sɔsɔʋ ŋgʋ, ɖɩ-cɔnaɣ kɔyɔ, ɖɩnaɣ size laʋ yaa tɩŋ pɩlʋʋ nakʋyʋ cɔ-ɩ nɛ kɩtam nayɩ nɛ kɩ-hadɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Nɛ Sydney tɛ kondoloko kʋnɛ, papɩsɩɣ pɛkɩdɩ yaa pamazɩ-kʋ nɛ kolaɣ yaa tɔʋ wɛtʋ. Pama kondoloko ŋgʋ kʋ-n̄ʋʋ yɔɔ matʋ natʋtʋ kotaaɣ.

Ositirali ɛjaɖɛ ɛsɩndaa taa kɛlɛʋ yem lɛ, nɛ Sydney tɛtʋ kɔyɔ, ŋna size Opera kuduyuu sɔsɔʋ kʋnɛ kɩkɛna po-kumoɖe. Sydney tɛ Opera kʋnɛ, kɩpɩsaɣ lɛɛlɛɛ yɔ yaa sɔnɔ taa kɛ, lone nɖɩ ɛsɩyɛ kpena yaa woki nɛ mana waa sɔlaɣ siŋŋ yɔ kpem kɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tɩ-taa kɩwɛ yɔ. Sydney tɛ Opera kʋnɛ, kʋmʋʋ agɔma sakɩyɛ mba pɔjɔʋ kpɛɛ nɛ patalɩɣ peeɖe yɔ. Kʋmʋʋ ɖɔɖɔ sakɩyɛ, keɖeyaɣ wondu tʋma laɖaa.

Sydney Opera House Concert Theatre