Tɩʊ kɛ tɛtʊ yɔ ñɩyʊʊ ŋgʊ kɩpɩzʊ kiɖalɩ ɛzɩ mɛta wa lʊbɛ nɛ pɩyɔ katɩnaɣ mbʋ yɔ. Tɩʊ palʊ nɛ kɩ-kpaɣ kpayʊɣ yɔ, kɩ-hɔɔyɛ ta kɩhɔʊ nɛ kɩlɩzʊ pilinzi yʊbɩlɛŋ. Kɩɩɖalʊ lɛ, tɩ-fɛtʊ heelim mbʊ payaɣ se fotosɛntɛɛzɩ yɔ. Tɩŋ kɛ pɛrɛnnɛ ñɩtʊ ndʊ tɩwɛɛ ɖoo pɩnzɩ nɛ pɩnzɩ yɔ. Tɩŋ ɖɔ ɖenɖe sɩŋŋ yɔ, peeɖe payaɣ se laʊ, nɛ tɩŋ palɩɣ peɖe sɩŋŋ ɖɔɖɔ, ɛlɛ, ɛwɛ hɔlɩŋ hɔlɩŋ ɖɔɖɔ nɛ ɛ-palaɣ sɩŋŋ.

Tɩŋ wɛna waza sɩŋŋ, nɛ ɛwaza sɩŋŋ kɔyɔ se ɛnʊ hanaɣ tɛŋ, kuzotuu. Tɩŋ ñɔzʋʋ ɖɔɖɔ habɛɛ, pa-tɩzʊʊ na tɩŋ pilinzi ɖɔɖɔ, tɩŋ hatʊ kɛ kɔyɛ ɖɔɖɔ. Pʊyɔ pʊtɔbɔzɩ se paɖʊ-ɩ miŋ yem yem, yaa pɛcɛbɩ yem yem, pɩpɔza se weyi ɛcɛba tɩʊ nakʊyʊ yaa ɛñɔta-kʊ miŋ kɔyɔ, pɩwɛna pʊdʊ se ɛñɩnɩ nakʊyʊ nɛ ɛlɛzɩ nɛ ɛsɔ ku-loniye taa. Tɩŋ kɛ pɩyʊ kem kɛ ɛyaa cɔlɔ kɛ ɛjaɖɛ yɔ cɩnɛ.