Tayi kɛna Tayi kadayi pɩlʊʊ taa kʊnʊŋ nakʊyʊ ŋgʊ pɔyɔɔdʊ Tayilandi ɛjaɖɛ taa yɔ. Kʊnʊŋ pawɩlʊ sukulinaa taa nɛ pɔyɔɔdʊ komina tʊma taa. Tayilandi ɛjaɖɛ taa lɛ mba payaɣ-wɛ se Tayi Siyamua yɔ pɛwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-hɛkʊ taa nɛ pawɛ ɛzɩ ɛyaa miliyɔoɔnaa nɛɛlɛ nɛ nɛɛlɛ nɛ kakpanzɩ pɛ-hɛkʊ taa yɔ.

Mba wɛna kewiyaɣ yɔɔ nɛ mba kpaɣna pakʊnʊŋ nɛ paɖʊ se ŋgʊ pʊwɛ se pawɩlɩ sukulinaa taa nɛ pɔyɔɔdɩ komina taa nɛ pamaɣ-kʊ ɖɔɖɔ aseɣla tɔm heyu takayɩsɩ taa. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ pɔyɔɔdʊ kʊnʊmɩŋ lɛɛŋ ɖɔɖɔ nɛ ɩ-daa kɔyɔ: Isaŋ, Muwaŋ, Pak tayi. Ɛjaɖɩ nɖɩ ɖɩ tɛ wɩsɩ ɖɩ-lɩkyɛ nɛ hayʊ kiŋ kɛ pɔyɔɔdʊ-kʊ nɛ mba pɔyɔɔdʊ -kʊ pɛwɛ ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔna 15 nɛ 20 pa-taapiyele nɛ muwaŋ lɛ Tayilandi nɛ hayʊ kɩŋ pɔyɔɔdʊ-kʊ nɛ hɔɔlʊ ŋgʊ kɩ-taa pʊŋ kɩlɩna wɛʊ.