Timbaalɩ waa kɛna minziiki wondu. Minziiki wonuu Timbaalɩ kʋnɛ, kɩkɛ kɩ-mabʋʋ kɛnɛ. Tɩʋ tiku pasaɣ nɛ pɩbɩsɩ wonuu ŋgʋ, pʋtɔbʋ size tɩʋ tiku palakɩna kʋ. Nɛ pabama kʋyɔ kuwiviɖi tɔnʋʋ. Minziiki wonuu Timbaalɩ kʋnɛ, kɩ-maɖʋ makɩ kɩ-tɔnʋʋ yɔ nɛ ɖaʋ cikpeluu. Timbaalɩ maɖʋ paya size Timbaalɩye.

Timpanist 135 (13513804915)
Timpanist 069 (20742047478)

Timbaalɩ waa wɛtʋ siŋŋ kɛlɛ size, pabɩzʋʋ pɛkpɛdʋ wilitu yaa tilitu nɛ pɩnɩɣ ɖoŋ sʋsɔŋ camɩyɛ. Naŋgbaŋgaɣ kɩsanaʋ yaa n̄ɩmɩyɛ kʋtʋlɩyɛ sɩɣ-nɩʋnaʋ nɛ wiluu yaa tiluu lɩʋ camɩyɛ. Naŋgbaŋgaɣ kɩsanaʋ ŋga ka-sɩʋnana nɛ kekeɖii wɛtʋ kɩwɛʋʋ tɔnʋʋ pɩzɩ pɩkpa yaa pitii.

Pɩlakɩ ɖɔɖɔ size pi-ɖoŋ ɛwɛna waɖɛ tilitu yaa wilitu ndu Timbaalɩ cɛlʋʋ yɔ. Pa Timbaalɩ ŋgʋ lɛ, kɩ-wɛna hɛkʋʋ taa faɣʋʋ cɛŋga ndɩ ŋga. Nɛ ŋga lakɩna nɛ ɛyʋ yaa maɖʋʋ pɩzɩɣ ehiku suye sʋsɔyɛ nɖɩ ɖɩ-ɖalayɔ. Timbaalɩ tʋ pɩzɩɣ ɛlɛzɩ pʋpʋtaa kɛ pazɩ kɩmamam lɔŋ lɔŋ mbʋ. Peeɖe lɛ ɛcɛyʋ ɛ-tɩ nɛ lɔŋ lɔŋ mbʋ ɖɔɖɔ lɛ ɛmakɩ Timbaalɩ ŋgʋ nɛ lɛkʋ alɩwaatʋ kʋɖʋm trʋ taa.

160223-N-NW255-027 1 (25219144936)

Kpakpa mbʋ taa ɖɔɖɔ kɛ ɛn̄ɔzʋʋ pazɩ kɩmamam naŋgbaŋga ŋgʋ ŋgʋ kɩ-kɔŋ yɔ. Ɛzɩ paɣtɩ kpaɣʋ yɛ se sɔɔjana soo yɔ (pamakɩ yɛ Tuurkii ɛjaɖɛ taa kɛ you wonuu tɛ taa tɔʋʋ sɛɣtʋ ɖeɖe). Timbaalɩ minziiki wonuu kɩmabʋʋ kʋnɛ, pɩsa mʋsɩ tɩna ɖɩjaɣyɛ taa wonuu pikpaɣʋ nɛ kpaɖʋ 17 yɔ. Palakɩna wonuu kʋnɛ kpem kɛ sɔnzɩ n̄ɔɔzɩtʋ ndɩ ndɩ taa.