Toovenum (vérité)

Payaʊ se toovenum yɔ, ɛbɛ payaɣ mbʊ ?

Walter Seymour Allward, Veritas, 1920

Ɛyaa naalɛ eyowa nɛ pama ɖama yɔ, pʊwayɩ lɛ, pañɩnɩɣ nɛ pana se aca lɛlʊ tɔm. Nabʊyʊ taa kɔyɔ, ɛyaa naalɛ yaa naadozo cakɩna nɛ pɔñɔɔzɩ-tʊ. Yee patanɩɩna ɖama yɔ, pekpeliɣ pe-cejewiye taa nɛ pɔcɔɔlɩ-tʊ. Weyi ɛca lɛlʊ tɔm yɔ, pɔtɔŋ se ɛ-tɔm sɩba. Piyele weyi paca ɛlɛ tɔm yɔ, peɖezi ɛlɛ tɔm, pʊ-tɔbʊʊ se ɛlɛ wɛna toovenum.

You taa nabʊyʊ ɛwɛɛkaa kɔyɔ, weyi ɛca tɔm yɔ, ɛnʊ ñɔɔzʊʊna mbʊ pɩwɛɛkaa yɔ payɩ. Yee po-you taa, nabʊyʊ elebina yɔ, weyi ɖɔɖɔ ɛca tɔm yɔ, ɛnʊ ñɩnɩna-pʊ nɛ ɛpɩsɩna weyi ɛlɛ wɛna toovenum yɔ. Lee wiyaʊ tɛɛ paya ɖama tɔm kɔyɔ, paɖʊʊ liidiye naɖɩyɛ nɛ pʊcɔ pahʊʊ pɔ-tɔm ndʊ. Pahʊʊ-tʊ lɛ, weyi ɛ-tɔm sɩkɩ yɔ, pɔtɔkɩ e-liidiye nɖɩ ɛɖʊwa se pahʊʊna tɔm yɔ. Weyi ɛlɛ wɛna toovenum yɔ, pɔtɔɔ ɖɔɖɔ ɛlɛ ñɩnɖɛ. Pʊ-wayɩ lɛ, weyi ɛca lɛlʊ tɔm yɔ, pʊ-tɔbʊʊ se weyi ɛ-tɔm sɩba yɔ, ɛcaa weyi ɛlɛ wɛna toovenum yɔ e-liidiye nɖɩ awiya tɔwaa yɔ nɛ ɛhɛyɩ-ɩ. Mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɛlɛ tacaɣ yem nɛ ewona e-liidiye nɛ ɛcɛlɛ awiya.

Yee pɩkɛ eveletu tɔm, pʊ-tɔbʊʊ se yee ɛyʊ ɛsɩbɩna nɛ pacaa pazɩyʊ nɛ ɛlɛ kɔɔ nɛ ɛkpa nɔɔyʊ se ɛlɛ kʊna weyi ɛsɩba yɔ, pacakɩ cejewiye taa nɛ pana-tʊ. Weyi pazɩyʊ kpa-ɩ se ɛnʊ kʊna ɛyʊ yɔ, yee ɛnʊ kʊna ɛyʊ toovenum nɛ etisi kɔyɔ, pɔkɔɔlɩ-ɩ yaa palɩzɩ-ɩ nɛ e-leewaa nɛ poposina-ɩ nɛ ɛ-tʊtʊ. Weyi ɛkʊ ɛyʊ mbʊ yɔ, e-egbele tɩʊ kpakɩɣna-ɩ nɛ ewolo ɛcaɣ ɛlɛ tɛ pɩnzɩ nzɩ cejewiye taa ñɩma cakɩ nɛ paɖʊ se pʊwɛɛ se ɛtɛm-sɩ nɛ pʊcɔ ɛpɩsɩ ɛ-tɛtʊ taa e-cejewiye taa ñɩma cɔlɔ yɔ.

Ɛlɛ, yee weyi pazɩyʊ kpa-ɩ se ɛnʊ kʊna weyi ɛsɩba mbʊ yɔ etetisi se ɛnʊ kʊna yɔ, powokina tɔm ndʊ wiyaʊ sɔsɔ tɛ, pʊ-tɔbʊʊ se kantɔŋ tɛ. Peeɖe lɛ, paɖʊʊ liidiye sɔsɔyɛ naɖɩyɛ nɛ wiyaʊ sɔsɔ ha-wɛ waɖɛ nɛ pɛɖɛɛ tɩŋ ñɔʊ yaa kpɛzɩyɛ. Pazɩyʊ yaa tɩʊ weyi ɛkpa lɛlʊ se ɛnʊ kʊna ɛyʊ yɔ, ɛ nɛ weyi ɛkpa mbʊ yɔ pɛɖɛɛna tɩŋ ñɔʊ.

Powoki nɛ pɔkɔɔ lɛ, weyi pɩkpa-ɩ yɔ, pɔtɔŋ se ɛ-tɔm sɩba. Piyele weyi ɛlɛ lɩwa yɔ, pɔtɔ se ɛlɛ wɛna toovenum. Liidiye sɔsɔyɛ nɖɩ pa-naalɛ pasɩ wiyaʊ sɔsɔ tɛ nɛ pʊcɔ pɛɖɛɛ yɔ, awiya tɔkɩ ɖɩtɩŋa nɛ piyele weyi ɛ-tɔm sɩba yɔ, pʊ-tɔbʊʊ se weyi pɩkpa-ɩ yɔ, ɛcaa lɛlʊ liidiye nɖɩ ɛlɛ ɖʊwa yɔ nɛ ɛhɛyɩ ɛlɛ.