Vishnou (sanskrit kʊnʊŋ taa lɛ, विष्णु / Viṣṇu, tamoul kʊnʊŋ taa lɛ விஷ்ணு / ), ɖɩkatɩɣ vichnou ɖɔɖɔ payaɣ-ɩ se Hari, Padmanabhi yaa Padmanabha), kɛ ɛsɔ naalɛ tʊ trimūrti (ɖɔɖɔ paya-ɩ se hindoue ɛsɔ naa naatozo), ɛ nɛ Brahma nɛ Shiva. Pasɩma Vishnou pɩlɩna ɛ-tɛ ɛyʊtʊ pɩsɩtʊ yɔɔ. Vishnou ɛyaa tɛ lɛ ɛnʊ kɛna ɛsɔ keeke, pɩkɛ sukuli nakʊyʊ kɛ sukuli naa naalɛ mba pɛtɛyɩɣ Vishnou ɛsɔ tɔm yɔ ɛ nɛ sɩvayɩsm.

Palɩzɩɣ Vishnou ɛzɩ abalʊ yuulee nɛ ɛcaɣ ɛzɩ wiyaʊ, ɛwɛna nesi naananza, sakɩyɛ taa lɛ ɛɖɔkʊʊ pɔpɔɖɛ yaa Chakra, nɛ pɛɖɩyɛ (gada), yambɔyʊʊ yaa shankha, hɛɖʊʊ (padma) kɛ e-nesi taa. Ɛpaŋ hulaɣ nakɛyɛ ɛ-ñʊʊ yɔɔ, nɛ paya-ɩ se kirita-mukuta. Pɛkɛdɩɣ ɛ-tɔm se ɛcakaɣ ɖʊm yɔɔ Shesha. E-cuɖe taa wɛɛ hɛɖʊ nakʊyʊ, Brahma ñalɩna hɛɖʊʊ ŋgʊ kɩ-taa, ɛkɛ Dharma nɛ Ahimsa pɩɣa.

Pɩwɛ kaɖɛ se patʊʊzɩ keeke Vishnou ɛsɔ tɔm kiɖe. Veda waa taa lɛ, Vishnou kɛ ɛsɔ cikpelu yem, pɛkpɛndɩ-ɩ nɛ Indra, ŋgʊ Varuna, Mitra nɛ Aryaman kaakɛna kajalaɣ ɛsɔ naa sɔsaa mba Vayu, Agni nɛ Surva kaalɛza yɔ. Ɛsɔ Mitra yebina-ɩ ɛ-wɛtʊ tɩŋa, papazɩna e-tomnaɣ (wɩsɩ) nɛ kpegbeka. Pʊwayi yɔ hindou waa tɛ tɔm kɛdɩtʊ taa kɛ pɔtɔŋ se ɛkɛ ɛyʊ nɔɔyʊ trimūrti taa nɛ ɛsɔ siŋ nɔɔyʊ pɛ-tɛ ɛsɔ sɛtʊ taa.


Tɛtʊ, Bhūmi yaa Bhû Devi, ɖɔɖɔ wɛʊ yɔ pakpa-ɩ ɛkɛ ɛ-halʊ. Vishnou lɩza-ɩ lɩm taa pɩtɩŋna ɛ-Varaha lɛzɩtʊ yɔɔ. Ɛ-lʊlʊʊ tɔm ñɔna ɛsɔ kewyaɣ, Tɛtʊ (Bhūmi) nɛ liidiye ɖoŋ (Lakshmi) kɛna wɛtʊ ndʊ tɩñɔna wiyaʊ kpam. Keeke taa lɛ, sankrit kʊnʊŋ taa lɛ payaɣ wiyaʊ se bhūpati, pʊ-tɔbʊʊ se wɩlɩyʊ yaa tɛtʊ walʊ.